Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΠρόσληψη 13 γυμναστών από τη Δημοτική Επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου

Πρόσληψη 13 γυμναστών από τη Δημοτική Επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Κορδελιού Ευόσμου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87Α),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 14 του Ν. 3812/2009 όπου δεν υπάγονται στις διαδικασίες ΑΣΕΠ « Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.». Στις απαριθμούμενες εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής περιλήφθηκε και η πρόσληψη του καλλιτεχνικού καθώς και του διδακτικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών.

3. Τις διατάξεις του ν.4765/2021 αρ. 2 παρ. 2β, όπως ισχύει όπου ορίζεται ότι δεν υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ «….το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων…».

4. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 6783/27-01-2023 σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».

5. Την αριθμ. πρωτ.: 1633/22-09-2023 Οικονομική Βεβαίωση για την πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο ή λοιπές καταβολές.

6. Την αριθ. απόφ. 157/2023 (ΑΔΑ: ΩΜΧΠΟΚΠ7-Η7Ψ) Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε., με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών με κάλυψη της δαπάνης από τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.:6783/27-01-2023».

7. Την αριθ. πρωτ.: 92120/25-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ23Δ46ΜΤΛ6-05Ω) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, που κοινοποιήθηκε στη ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε. με το αριθ. πρωτ.: 92390/30-10-2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».

8. Την αριθμ. πρωτ.: 177/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε. με θέμα: «Αποδοχή της έγκρισης της αριθ. πρωτ.: 92120/25-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ23Δ46ΜΤΛ6-05Ω) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών και Έγκριση της ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2023-2024 διάρκειας έως οκτώ μηνών, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.»

9. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού – Ευόσμου».

10. Ανακοινώνει την πρόσληψη, 13 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα αθλητισμού για την περίοδο 2023-2024, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση με τις παρακάτω ειδικότητες:

Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, Ειδική Φυσική Αγωγή, Καλαθοσφαίριση, Κολύμβηση, Κωπηλασία, Παραδοσιακοί χοροί, Πετοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Τkd, Υπαίθριες δραστηριότητες.

Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου).

4. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

5. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε Προγράμματα Άθλησης για ‘Όλους, όπου εμφανίζονται ξεκάθαρα οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα.

8. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση dake@kordelio-evosmos.gr από τις 18/11/2023 και για 10 ημερολογιακές ημέρες έως 27/11/2023 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες τηλ.: 2310700082, 705442, 574155.

Η αξιολόγηση, επιλογή, ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προθεσμία ενστάσεων, αναγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

www.kordelio-evosmos.gr

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Αμανατιάδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Από τη σελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου στο facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ