Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΑνακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης 75 ατόμων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης 75 ατόμων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορδελιού–Ευόσμου, για τις ειδικότητες

ΚΩΔ 101 – ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (17 Θέσεις)
ΚΩΔ 102 – ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Α’ ειδικότητας 1ης ομάδας (2 Θέσεις)
ΚΩΔ 103 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο) (2 Θέσεις)
ΚΩΔ 105 – ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου (54 Θέσεις)

και ειδικότερα τους Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας, Προσληπτέων και τους Απορριφθέντων των υποψηφίων για κάθε ειδικότητα.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο, δηλαδή από τις 21/02/2023 έως τις 02/03/2023.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2313302128.

pdfΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΚΩΔ 101 ΑΔΑ 545 kb

pdfΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ ΚΩΔ 102 ΑΔΑ 331 kb

pdfΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕ ΚΩΔ 103 ΑΔΑ 287 kb

pdfΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΚΩΔ 104 ΑΔΑ 2.04 Mb

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΘΕΣΗ 101 ΑΔΑ 627 kb

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΘΕΣΗ 102 ΑΔΑ 609 kb

pdf 612 kb

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΘΕΣΗ 104 ΑΔΑ 667 kb

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΔΑ 271 kb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ