Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΜεταβίβαση κυριότητας ακινήτων - Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ

Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ

Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου
Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ
(Ν 4915/2022 Άρθρο 19 όπως ισχύει με το Ν 4921/2022)

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει πως για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

Η βεβαίωση ΤΑΠ αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα κατόπιν αίτησης του στο Δήμο.  Η βεβαίωση εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Ανεξαρτήτως της δυνατότητας εμπρόθεσμης (εντός 5 ημερών) ή μη έκδοσης της βεβαίωσης ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών εφόσον το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να καταβάλει
στο δήμο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου ως εγγύηση, μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού αυτού, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (άρθρο 76 του Ν.4921/2022 που τροποποιεί τις περιπτώσεις β. & γ. του άρθρου 19 του Ν.4915/2022).
Μετά την κατάθεση της εγγύησης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, η υπηρεσία του δήμου θα προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και, είτε θα βεβαιώνει και θα εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής με βεβαιωτικούς καταλόγους, είτε θα επιστρέφει στον μεταβιβάζοντα ή στον αποκτώντα εντός δέκα (10) ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Η εκκαθάριση για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) θα ανατρέχει σε βάθος πενταετίας.
Σε περίπτωση οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών θα υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών, είτε σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ.
Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Ν.Δ. 356/1974 (Α’ 90).

Η εγγύηση ή τα οφειλόμενα ποσά πρέπει να κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου:

IBAN: GR78 0172 2620 0052 6205 1148 676 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, το ΑΦΜ  του υπόχρεου & ο  αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ