Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠρομήθεια καινούργιων οχημάτων από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Προμήθεια καινούργιων οχημάτων από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Κορδελιού – Ευόσμου

Προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την με αριθμό 540/2020 μελέτη με τίτλο « Προμήθεια καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων έργου μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 622.300,00€ ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 13η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή, με Reception Id: 21-432377-001 και με αριθμό αναφοράς ENOTICES-KORDELIOEVOSMOS/2021-110328

Α/Α διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 136008:ΤΜΗΜΑ 1:« καινούργιο μηχανικό σάρωθρο», 136009: ΤΜΗΜΑ 2:«καινούργιο Φορτηγό μη ανατρεπόμενο με υδραυλική πόρτα», 136010: ΤΜΗΜΑ 3 :«καινούργιο καλαθοφόρο», 136011: ΤΜΗΜΑ 4 « τέσσερα (4) καινούργια μικρά φορτηγά»

Έναρξη υποβολής προσφορών: 20/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας Ο.Τ.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου, Ταχ. Δ/νση: Παύλου Μελά 24, Τ.Κ 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2313-302151, 102, 169. Fax: 2313 302258

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies@kordelio-evosmos.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): http://www.promitheus.gov.gr/

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/ εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας: EL522

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34921100-0 (σάρωθρα οδικού καθαρισμού) 34134100-6 (φορτηγά με επίπεδη καρότσα) ,42415100-9 (ανυψωτικά μηχανήματα) και 34131000-4 (ημιφορτηγά).

Η σύμβαση της υπ’ αρ 540/2020 μελέτης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων και τριακοσίων  ευρώ (622.300,00€)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 501.854,84€, Φ.Π.Α 120.445,16€).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Προϋπολογισμός τμημάτων/  ΤΜΗΜΑ 1  : « καινούργιο μηχανικό σάρωθρο», εκτιμώμενης αξίας 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ 48.000,00€

ΤΜΗΜΑ 2  : « καινούργιο Φορτηγό μη ανατρεπόμενο με υδραυλική πόρτα», εκτιμώμενης αξίας 101.727,42€  πλέον ΦΠΑ 24.414,58

ΤΜΗΜΑ 3: « καινούργιο καλαθοφόρο», εκτιμώμενης αξίας 101. 727,42€ πλέον Φ.Π.Α 24.414,58€

ΤΜΗΜΑ 4: « τέσσερα (4) καινούργια μικρά φορτηγά», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 98.400,00€ πλέον Φ.Π.Α 23.616,00€

Στην τελική  τιμή προσφοράς για το κάθε ένα όχημα, θα περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σχετικές με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και τα στοιχεία του Δήμου. Τα οχήματα και τα μηχανήματα θα παραδοθούν με τις κρατικές πινακίδες (έκδοση άδειας κυκλοφορίας από τον προμηθευτή).

Στο κόστος της προμήθειας για το μηχανικό σάρωθρο  θα περιλαμβάνεται και το προγραμματισμένο σέρβις του μηχανήματος του πρώτου έτους ή της συμπλήρωσης 2.000 ωρών εργασίας  (όποιο έρθει πρώτο). Στο πρώτο σέρβις περιλαμβάνονται το κόστος της εργασίας, η μετακίνηση του κινητού συνεργείου του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Δήμου, καθώς και όλα τα αναλώσιμα υλικά όπως λάδια, φίλτρα, ψήκτρες που απαιτούνται για το πρώτο σέρβις.

Προσφορές υποβάλλονται  για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα, χωρίς να υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο προσφέροντα.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και από την ιστοσελίδα του Δήμου, http://www.kordelio-evosmos.gr/  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Παροχή Διευκρινίσεων: Ως προς την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών –  διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα στην πλατφόρμα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής  στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  κράτος-μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ -Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr/).

Λόγοι αποκλεισμού: Ο προσφέρων- οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016.

Εναλλακτικές προσφορές: Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, κατατίθεται  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, 10.037,10€

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες (οικονομικοί φορείς) συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα κατατίθεται εγγυητική που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.

Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ 1  : « καινούργιο μηχανικό σάρωθρο», εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, 4.000,00€

ΤΜΗΜΑ 2  : « καινούργιο Φορτηγό μη ανατρεπόμενο με υδραυλική πόρτα», εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, 2.034,55€

ΤΜΗΜΑ 3 : «καινούργιο καλαθοφόρο», εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, 2.034,55€.

ΤΜΗΜΑ 4: «τέσσερα (4) καινούργια μικρά φορτηγά», εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, 1.968,00€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, δηλαδή δεκατρείς (13) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της υπ’ αρ πρωτ: 34764/18-08-2021 διακήρυξης, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Διάρκεια σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης  όλων των προς προμήθεια οχημάτων» και η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται στους πέντε (5) μήνες από την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τροποποίηση σύμβασης : Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, κατά τη διάρκειά της, όταν προκύπτει η ανάγκη λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν,  χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της σύμβασης ύστερα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ  και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ 540/2020 μελέτη (Παράρτημα I).

Χρηματοδότηση: Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με το ποσό των 622.300,00€.

Η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει τους  Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, (72/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΥΧΩΛΒ-Π3Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: 62.7131.01 με πίστωση ποσού 248.800,00€ για την προμήθεια μηχανικού σαρώθρου, 62.7131.02 με πίστωση ποσού 126.142,00€ για την προμήθεια φορτηγού μη ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 19 τόνων, 64.7131.01 με πίστωση ποσού 126.142,00€ για την προμήθεια καλαθοφόρου και τον Κ.Α 64.7131.02 με πίστωση ποσού  122.016,00€ για την προμήθεια τεσσάρων μικρών ημιφορτηγών. Για το οικονομικό έτος 2021 έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης: 2021/3429 (ΑΔΑ: 690ζωλβ-χβ2), 2021/3431 (ΑΔΑ: 96Ρ3ΩΛΒ-0ΙΔ, 2021/3432 (ΑΔΑ: ΨΛΨ5ΩΛΒ-Θ16) και 2021/3433 (ΑΔΑ: 6ΑΗΑΛΒ-ΙΡΒ).

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Τα έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Έννομη Προστασία: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται στην παρούσα σύμβαση διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

 pdf Επαναληπτική Προκήρυξη 852.52 Kb

 pdf Προκήρυξη Σύμβασης 200.52 Kb

 pdf Απόφαση Δημάρχου 3.41 Mb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ