Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΟριστικά αποτελέσματα προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

Οριστικά αποτελέσματα προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της υπ’αριθμό 31156/20-08-2020 προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων πλήρους απασχόλησης και δέκα (10) ατόμων μερικής απασχόλησης.

Παρακαλούνται οι προσληπτέοι να προσέλθουν την Τετάρτη 09/09/2020 και ώρα 13:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, Μ.Αλεξάνδρου 57, για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας. Η εργασία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 10/09/2020.

Επίσης, για την απόδειξη των προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους παρακαλούνται να αποστείλουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prokirixi@dke.gr, το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από 14/09/2020 . Στο θέμα του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος οι προσληπτέοι να γράψουν το ονοματεπώνυμο τους και την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ».

Επιπλέον, οι προσληπτέοι -μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά- θα κατεβάσουν και θα εκτυπώσουν και το ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» και, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, θα το επισυνάψουν στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα, ΜΑΖΙ και με τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τακτοποίηση της υπαλληλικής τους ταυτότητας (σε μορφή pdf ή φωτογραφίας):

  • 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας (με πρώτο όνομα το δικό τους)
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα
  • ΑΜΚΑ (απόδοση ΑΜΚΑ από ΚΕΠ ή από βιβλιάριο υγείας)
  • Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (δηλ. φωτοτυπίες βιβλιαρίων ενσήμων, ή άλλα αποδεικτικά του ΙΚΑ.
    Ειδικά όσοι/ες πρωτοασφαλίσθηκαν έως τις 31/12/1992, πρέπει να μας αποστείλουν ένσημα πριν από αυτή την ημερομηνία.
  • Για την χορήγηση οικογενειακής παροχής λόγω ενήλικων τέκνων που σπουδάζουν, βεβαιώσεις σπουδών μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων, δεν προκύπτουν τα στοιχεία που δήλωσαν στην αίτηση τους, η υπηρεσία θα προχωρήσει σε αναμόρφωση των πινάκων, σε συνακόλουθη καταγγελία της σύμβασης τους -χωρίς καμία αποζημίωση- και σε αντικατάσταση τους με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον τελικό πίνακα επιτυχόντων, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Η ισχύς των Πινάκων ισούται με το διδακτικό έτος για το οποίο έχει εκδοθεί η ανακοίνωση.


pdf Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων πλήρους απασχόλησης [3.399Kb]

pdf Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων μερικής απασχόλησης [1.788Kb]

doc Δήλωση στοιχείων εργαζομένου/ης [55Kb]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ