Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΑιτήσεις στο ισόγειο του δημαρχείου Κορδελιού Ευόσμου για το εφάπαξ ειδικό βοήθημα...

Αιτήσεις στο ισόγειο του δημαρχείου Κορδελιού Ευόσμου για το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει τους πολίτες ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088 Β’24-7-2020) των υπουργείων Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα :

Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών και τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζει η παραπάνω υπουργική απόφαση, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επανασύνδεση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Δημαρχείου Κορδελιού Ευόσμου Π. Μελα 24.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στα τηλέφωνα 2310 558 505 , 2310 558 506

Κριτήρια υπαγωγής

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Γ. Εισοδηματικά κριτήρια

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ. 33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει Εισοδηματικό όριο

-Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή

οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή

μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο

ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο

ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα

ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ

-Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

-Νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνωεισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

-Νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

-Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

-Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες(8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Δ. Περιουσιακά κριτήρια

1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ. 33475/1935/15.06.2018 απόφασης

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπωςισχύει, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολικήφορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου ΦόρουΙδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταίαεκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόνείκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό,προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθεπρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων(180.000) ευρώ.

2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις τουφόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ.β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνεςοικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβέςπληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και γιαοικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπόπροσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρουεισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Διαδικασία και Δικαιολογητικά

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

(α) Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχήςυποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης τουνόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις επιτροπέςπου συγκροτούνται, ως ανωτέρω, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

αα) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίουφορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

αβ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού,εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

αγ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος

(εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελώντου νοικοκυριού,

αδ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου ΙδιοκτησίαςΑκινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων τωνμελών του νοικοκυριού,αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,αστ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριόπου στη σύνθεση του περιλαμβάνεικαι άτομο ή άτομα με αναπηρίαεξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω,

αζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με τηνοποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικήςυποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων πουπεριλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ήη σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή τηςαίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίαςεισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικούτεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτουςόλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς,δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α)».

Λογαριασμό ΔΕΗ όπου η οικία που έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα να είναιη κύρια κατοικία.

Εξέταση – έγκριση αιτήσεων

Όπως ορίζεται στην ΚΥΑ «συστήνονται στους δήμους όλης της χώραςεπιτροπές αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχηςΔημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή του ΕλληνικούΔικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) και έναν (1)εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τιςυποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική καιπεριουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση τωνευπαθών καταναλωτών».

Κατανομή ειδικού βοηθήματος

Στην ΚΥΑ αναφέρεται:

1. Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τονΔ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και συγκεκριμένα:

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώκαι έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ τοπενήντα τοις εκατό (50 %) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνωτων δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ τοτριάντα τοις εκατό (30 %) της οφειλής.

2. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και τοεναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίεςδόσεις,κατ’ αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.

3. Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήματος, δεν ζητείται από τον εκάστοτε Προμηθευτή.

Σημείωση: Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ.

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ