Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΗλεκτρονικός διαγωνισμός στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την αποψίλωση οικοπέδων

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την αποψίλωση οικοπέδων

Αποψίλωση Οικοπέδων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την με αριθμό 905/2024 τεχνική έκθεση Ομάδα Β΄ με τίτλο «Αποψίλωση Οικοπέδων» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.240,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τιμής (το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού), για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Α/Α διαγωνισμού στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 350064

Έναρξη υποβολής προσφορών: 15/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/06/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών την 10/06/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Ταχ. Δ/νση: Παύλου Μελά 24, Τ.Κ 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2313-302184, 151, 169.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies@kordelio-evosmos.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.kordelio-evosmos.gr

Διαβάστε όλη την προκήρυξη πατώντας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ