Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΔιαδικασία προμήθειας σχαρών φρεατίων από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Διαδικασία προμήθειας σχαρών φρεατίων από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Προμήθεια χυτοσίδηρων σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, με ΑΦΜ 997742450 και Κωδικό ΑΑΗΤ 1007.Ε80708.0001, πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, για την υπ’αριθμ.906/2024 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια χυτοσίδηρων σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων», προϋπολογισμού € 37.199,96 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, ύστερα από την πρωτοκόλλησή τους από το αρμόδιο γραφείο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου, επί της οδού Π. Μελά 24 Τ.Κ. 562 24, στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης της Οικονομικής Υπηρεσίας (2ος όροφος– Δημαρχείο) είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την ημέρα Τετάρτη 29/05/2024 και ώρα 14:00μ.μ..

Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους, θα υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όρους της 906/2024 μελέτης και θα ισχύουν για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και η ανάθεση θα γίνει στο σύνολο των ειδών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Αναλυτικά η προκήρυξη για την προμήθεια χυτοσίδηρων σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ