Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΑνοικτός Διαγωνισμός για αποψίλωση οικοπέδων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ανοικτός Διαγωνισμός για αποψίλωση οικοπέδων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την με αριθμό 905/2024 τεχνική έκθεση Ομάδα Β΄ με τίτλο «Αποψίλωση Οικοπέδων» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.240,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τιμής (το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού), για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Α/Α διαγωνισμού στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 350064

Έναρξη υποβολής προσφορών: 15/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/06/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Διαβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ