Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου

διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», Αρ. Μελέτης Τ.Υ.: 08/2022

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 421.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών : 243.085,50 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 43.755,39€

Απρόβλεπτα 15% : 43.026,13 €

Φόρος προστιθέμενης αξίας 24% : 81.483,87 €

Αναθεώρηση:  9.649,11 €.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από Ιδίους Πόρους του Δήμου (ΑΝΤΑΠΟΔ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν1892/90, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022, ΣΑΤΑ 2021) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 30.7336.05 με πίστωση 221.000€ για το 2022 και 200.000€ για το 2023. Το έργο είναι ενταγμένο στο  Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου ( σχετ. οι με αριθμό: 173/2022 και 232/2022 Α.Δ.Σ.), ενώ έχει ενταχθεί ως συνεχιζόμενο και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2023 (σχετ. η με αριθμό 234/2022 Α.Δ.Σ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kordelio-evosmos.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν.4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μια προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δυο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ όπως αναφέρονται στο Άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικού φορείς, κατά τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (6.790,32 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης και θα πρέπει να ισχύει σύμφωνα με την προθεσμία  του άρθρου 19 της Αναλυτικής Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 19/02/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kordelio-evosmos.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09-12-2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16-12-2022.

Τα έξοδα εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Πληροφορίες παρέχονται από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων, Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου, κο Στυλιανό Μουλά, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

pdf Περιληπτική Διακήρυξη 179.72 Kb

pdf Διακήρυξη 185.50 Kb

pdf ΕΣΥ 2.18 Mb

pdf ΦΑΥ 1.74 Mb

pdf ΣΑΥ 3.82 Mb

pdf ΤΕ & ΤΠ 992.02 Kb

pdf ΤΣΥ 967.84 Kb

pdf Προϋπολογισμός 543.62 Kb

pdf Τιμολόγιο 1.44 Mb

xml espd-request-v2 229 Kb

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ