Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΔιακήρυξη Δημοπρασίας από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου για τη μίσθωση ακινήτου

Διακήρυξη Δημοπρασίας από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Από το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, που θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση ογκωδών αντικειμένων (ΕΚΑ 20 02 02 ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΕΚΑ 20 03 07 ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΕΚΑ 17 09 04 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΕΚΑ 16 01 03 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ, ΕΚΑ 20 02 01 ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΕΚΑ 20 03 03 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)»

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:
Όσον αφορά το προσφερόμενο οικόπεδο-ακίνητο θα πρέπει: να είναι σε ακτίνα περίπου 5 χιλιομέτρων από το εργοτάξιο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και η χρήση γης του να επιτρέπει την έκδοση άδειας προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε η πρόσβαση σε κεντρικές οδούς του Δήμου, και επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της διαδρομής των οχημάτων προς το εργοτάξιο.
1. Να είναι σε ακτίνα περίπου 5 χιλ. από το εργοτάξιο καθαριότητας
2. Η επιφάνεια του ακινήτου να είναι τουλάχιστον 6 στρέμματα
3. Η χρήση γης του να επιτρέπει την έκδοση άδειας προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων
4. Να έχει εύκολη πρόσβαση στα δημοτικά οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και στους εργαζόμενους, καθώς και ευχέρεια στην στάθμευση των οχημάτων τους
5. Να έχει περιβάλλοντα χώρο για την προσωρινή στάθμευση των οχημάτων του Διεύθυνσης κατά την διάρκεια της ημέρας
6. Να υπάρχει περίφραξη με τουλάχιστον 3,5 μ ύψος με κατάλληλη πόρτα, η οποία θα ανοιγοκλείνει είτε χειροκίνητα, είτε με ηλεκτρικά, το άνοιγμα τις οποίας θα επιτρέπει την είσοδο στο χώρο και μεγάλων φορτηγών, αλλά και για να μην είναι εύκολη η παραβίαση της κατά τις ώρες απουσίας του προσωπικού. Για την εύκολη είσοδο και έξοδο των οχημάτων οι πόρτες θα πρέπει να έχουν φάρδος τουλάχιστον 5μ. και ύψος τουλάχιστον 2,5μ.
7. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει ΚΙΒΟ ως χώρο γραφείου και ανάπαυσης
8. Να μπορεί να συνδεθεί με Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
9. Η ύπαρξη κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια του χώρου, θα εκτιμηθεί θετικά στην τελική επιλογή του ακινήτου προς μίσθωση
10. Η ύπαρξη προβολέων εξωτερικά θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.
11. Ο χώρος μέσα στο ακίνητο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρός, χωρίς αγριόχορτα επικίνδυνα για πυρκαγιά.

Διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας

Η δημοπρασία που είναι φανερή και προφορική θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Παύλου Μελά 24, Πλατεία Ευόσμου) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε μέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον κ. Δήμαρχο, εφαρμοζομένων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ/τος 270/81.

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
α)Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς από την έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Για τα ακίνητα που βρέθηκαν κατάλληλα συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό για να ορίσει τη μισθωτική τους αξία.

β) Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά τους ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, στον ημιώροφο, Παύλου Μελά 24, τηλ. 2313 302139.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.kordelio-evosmos.gr.

pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΨΦΠ8ΩΛΒ-8ΙΟ 479.38 Kb

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 177.55 Kb

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ