Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί η υπηρεσία «Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 άρθρο 176, Ν.3463/2006 άρθρο 194, Ν.3130/2003, του Π.Δ. 270/81 λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 154/2022 (ΑΔΑ: 91ΝΓΩΛΒ-YI2) απόφαση της Ο.Ε..
 

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

Να βρίσκεται χωροταξικά σε όλη την επικράτεια της Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού με πρόσβαση σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης με προδιαγραφές που καλύπτουν τις λειτουργιές ανάγκες της υπηρεσίας και να είναι εύκολα προσβάσιμο από το οδικό δίκτυο. Οι κτιριακές απαιτήσεις για την δυναμικότητα του παιδικού τμήματος για 50 παιδιά  να είναι οι ακόλουθες:

Να είναι κτίριο ισόγειο τουλάχιστον 260,00 m² ευήλιο και ευάερο το οποίο να διαθέτει τους παρακάτω χώρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο υπ’ αριθ. 99 Π.Δ. ( ΦΕΚ 141/28-9-2017 τ. Α) βάσει του Π.Δ. 99/2017:

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Είσοδος – Αναμονή : 20,00 m² έως 25,00 m²
  • Γραφείο πολλαπλών χρήσεων : 20,00 m²
  • Χώρος προσωπικού : 20,00 m² WC/DS προσωπικού – κοινού : 3,00 m² έως 5,00 m² (με 1 WC, 1 νιπτήρα )
  • 4 Αίθουσες Απασχόλησης 30,00 m² έως 45,00 m² η καθεμία, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται και ως τραπεζαρία.
  • 1 Αίθουσα ύπνου 30,00 m2
  • Χώρος WC/ Λουτρό 6 m² έως 8 m² με WC παιδικούς νιπτήρες. (καλό θα ήταν να υπήρχαν 3 WC το κάθε ένα, ανά δύο αίθουσες απασχόλησης)

 · Κουζίνα 20,00 m² έως 25,00 m² η οποία θα πρέπει να εξαερίζεται καλά με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.

 · Αποθήκη τροφίμων 15,00 m² έως 20,00 m²

 · Χώρος ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας 5,00 m² έως 10,00 m²

  • Γενική αποθήκη 15,00 m² έως 20,00 m²
  • Υπαίθριος χώρος τουλάχιστον 220,00 m²

 Οι γενικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού).

2. Αν το μίσθιο έχει και άλλη χρήση θα πρέπει να μην έχει κοινή είσοδο – έξοδο με τον παιδικό σταθμό.

3. Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου παιδικού σταθμού, πρέπει να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο παιδικού σταθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 4. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.

Διαδικασία  διενέργειας δημοπρασίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες κατατίθενται στο Δήμο σε σφραγισμένο φάκελο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στη Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική Εκθεση εκτίμησης, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Για τα ακίνητα που βρέθηκαν κατάλληλα η ίδια Επιτροπή συντάσσει έτερη εμπιστευτική έκθεση ορίζοντας και τη μισθωτική τους αξία (ανώτατο όριο προσφοράς). Η Επιτροπή μπορεί  με επαρκή και ουσιαστική αιτιολογία να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Η Εκθεση εκτίμησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος τις κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά τους ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00′-14.00΄, Παύλου Μελά 24, Εύοσμος, τηλ. 2313 302139, υπεύθυνη κ. Κούτρα Πετρίνα. Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.kordelio-evosmos.gr.

 pdf Προκήρυξη 409.17 Kb

 pdf Περίληψη Διακήρυξης 193.99 Kb

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ