Τελευταία

    Αίξαλος ο μασκοκλάστης!

    19-10-2021

    Αίξαλος τρυγηρείζοι ο μασκοκλάστης γιατί δεν βρέθοικε κώσμος να στειροίξη τυς άθλειες απώψις του ότι για το ανιγμένο καιφάλι έφτεγε το καιφάλι που βρησκόταν σ’ εκοίνο το σιμύο κι όχι το χαίρι που κοπάνισε το καιφάλι. Δεν ποιράζι. Ας πειοι λείγο ξήδυ να του παιράση.

    Θεόφραστος Ασκλήπης

    You must be logged in to post a comment Login