Τελευταία

  Ανάρτηση Αποτελεσμάτων πρόσληψης καθαριστριών σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

  26-08-2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της αριθμ. 32809/05-08-2021 προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων μερικής απασχόλησης πέντε ωρών ημερησίως και έξι (6) ατόμων μερικής απασχόλησης τριών ωρών ημερησίως.

  Οι προσληπτέοι παρακαλούνται, για την απόδειξη των προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους είτε να αποστείλουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prokirixi@dke.gr γράφοντας στο θέμα του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος το ονοματεπώνυμο τους και την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ», είτε να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού, το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 30/09/2021 .

  ΜΑΖΙ και με τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τακτοποίηση της υπαλληλικής τους ταυτότητας (σε μορφή pdf ή φωτογραφίας):

  1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας (με πρώτο όνομα το δικό τους)

  Εκκαθαριστικό σημείωμα

  ΑΜΚΑ (απόδοση ΑΜΚΑ από ΚΕΠ ή από βιβλιάριο υγείας)

  Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (δηλ. φωτοτυπίες βιβλιαρίων ενσήμων, ή άλλα αποδεικτικά του ΙΚΑ.

  Ειδικά όσοι/ες πρωτοασφαλίσθηκαν έως τις 31/12/1992, πρέπει να μας αποστείλουν ένσημα πριν από αυτή την ημερομηνία.

  Για την χορήγηση οικογενειακής παροχής λόγω ενήλικων τέκνων που σπουδάζουν, βεβαιώσεις σπουδών μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  Συμπληρωμένο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» το οποίο υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο ή δύνανται να προμηθευτούν από το Γραφείο Προσωπικού

  Πρώτη ημέρα εργασίας θα είναι η Τετάρτη 01/09/2021.

  Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων, δεν προκύπτουν τα στοιχεία που δήλωσαν στην αίτηση τους, η υπηρεσία θα προχωρήσει σε αναμόρφωση των πινάκων, σε συνακόλουθη καταγγελία της σύμβασης τους -χωρίς καμία αποζημίωση- και σε αντικατάσταση τους με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον τελικό πίνακα επιτυχόντων, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

  Η ισχύς των Πινάκων ισούται με το διδακτικό έτος για το οποίο έχει εκδοθεί η ανακοίνωση.

  pdf ΤΕΛΙΚΟΣ 3ΩΡΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΩΙ9ΒΩΛΒ-ΞΜ6 [198 Kb]

  pdf ΤΕΛΙΚΟΣ 5ΩΡΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΨΜΜΔΩΛΒ-73Π [170 Kb]

  pdf ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ [41 Kb]

  doc Στοιχεία εργαζομένου [61 Kb]

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login