Τελευταία

  Προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

  19-08-2021
  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ. 32809/05-08-2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων μερικής απασχόλησης  πέντε ωρών ημερησίως και έξι (6) ατόμων μερικής απασχόλησης τριών ωρών ημερησίως.
  Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 19/08/2021 εώς 20/08/2021. Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από το Παράτημα της παρούσας ανακοίνωσης δικαιολογητικά, προς απόδειξη των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

   Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi@dke.gr.

   pdf Κατάταξη 3ωρο 96.70 Kb

   pdf Κατάταξη 5ωρο 104.67 Kb

   pdf Πίνακας Αιτούντων 46.26 Kb

   pdf Πίνακας Απορριπτέων 40.94 Kb

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login