Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΑνάθεση παροχής υπηρεσίας - συμβούλων από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ανάθεση παροχής υπηρεσίας – συμβούλων από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Νομού Θεσσαλονίκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχής υπηρεσιών-συμβουλών με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Αρ. μελ. 01/2021), CPV: 71330000-0 ΚΑΙ 73220000-0, προϋπολογισμού 72.479,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/. Η Αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (21PROC008968532). Η Περίληψη διακήρυξης  δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (Α.Δ.Α.:ΨΙΕΥΩΛΒ-ΗΕΗ) και στον Ελληνικό τύπο (Εφημερίδες Ημερησία τοπική Θεσσαλονίκης και Επτά ημέρες Θεσσαλονίκης).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-08-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 03-08-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω :

  • Αναλυτική διακήρυξη με τα παραρτήματα της
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε επεξεργάσιμη μορφή)
  • Τ.Ε.Υ.Δ. (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 pdf Διακήρυξη 2.10 Mb

 doc Οικονομική Προσφορά 172.11 Kb

 doc ΤΕΥΔ 192.04 Kb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ