Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΑποτελέσματα για την πρόσληψη 69 ατόμων από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Αποτελέσματα για την πρόσληψη 69 ατόμων από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα εννέα (69) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, για τις ειδικότητες

ΚΩΔ 101 – ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (16 Θέσεις)

ΚΩΔ 102 – ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (1 Θέση)

ΚΩΔ 103 – ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο) (2 Θέσεις)

ΚΩΔ 104 – ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (50 Θέσεις)

και ειδικότερα τους Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας, Αιτούντων και Απορριφθέντων των υποψηφίων για κάθε ειδικότητα.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, δηλαδή από 07/07/2021 έως  16/07/2021. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Για την γνωστοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ.2313302128.


Πίνακες Αιτούντων

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΘΕΣΗ 101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2021 39.38 Kb

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΘΕΣΗ 102 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2021 36.30 Kb

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 36.16 Kb

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΘΕΣΗ 104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021 49.13 Kb

Πίνακες Απορριφθέντων

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΩΔ 101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΩΘΩΙΩΛΒ-Ω7Π 92.45 Kb

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΩΔ 102 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9Ε6ΚΩΛΒ-ΣΦΦ 94.77 Kb

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΩΔ 104 ΨΚΓ6ΩΛΒ-ΣΗΛ 94.77 Kb


Πίνακες Αποτελεσμάτων

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΩΔ 101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΩΙΟ4ΩΛΒ-ΟΣ7 134.49 Kb

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΩΔ 102 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6ΑΘ2ΩΛΒ-ΓΟΥ 130.17 Kb

 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΩΔ 104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΨΑΙΒΩΛΒ-ΔΦΛ 252.59 Kb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ