Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΑιτήσεις για Επίδομα Γέννησης, Προνοιακό επίδομα και  Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Αιτήσεις για Επίδομα Γέννησης, Προνοιακό επίδομα και  Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στα προγράμματα Επίδομα Γέννησης, Προνοιακό επίδομα και Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά και να κλείνουν ραντεβού με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα: 2310 558506, 2310 758769, 2310 558505 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι σε φωτοτυπίες είναι τα εξής:

 • Επίδομα Γέννησης

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.

 2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019 ή του 2018 σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το Ε1 του φορολογικού έτους 2019 μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής του.

 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 4. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.

 5. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).

 6. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).

 7. Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).

 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).

 2. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).

 3. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).

 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).

Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

 • Προνοιακό επίδομα

 1. Εξουσιοδότηση

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για ανήλικο)

 3. ΑΦΜ ταυτοποιημένο με τον ΑΜΚΑ του (για ανήλικο)

 4. ΑΜΚΑ εκπροσώπου (σε βεβαίωση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ ή κάρτα ΑΜΚΑ ή σε βιβλιάριο ασθενείας)

 5. ΑΜΚΑ ασθενή (σε βεβαίωση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ ή κάρτα ΑΜΚΑ ή σε βιβλιάριο ασθενείας)

 6. Ταυτότητα (ασθενή ή/και εκπροσώπου) – για ανήλικο/ή ασθενή μέχρι 12 ετών, απαιτείται ταυτοπροσωπία από τα ΚΕΠ

 7. Λογαριασμός τράπεζας (IBAN) με τον /την ασθενή δικαιούχο ή συνδικαιούχο

 8. Βεβαίωση ανεργίας (κατά περίπτωση)

 9. Απόφαση από ασφαλιστικό φορέα ότι δεν δικαιούται σύνταξη (κατά περίπτωση)

 10. Άδεια διαμονής για ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – διαβατήριο (κατά περίπτωση)

 11. Διεύθυνση e-mail (προαιτερικά)

 12. Απόφαση ΚΕ. Π. Α. (παλιά ή/και νέα κατά περίπτωση)

 13. Για κατ’ οίκον εξέταση, γνωμάτευση γιατρού που να αναφέρει την αδυναμία μετακίνησης

 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Δικαιολογητικά και Αίτηση στο συνημμένο αρχείο pdf

pdf Αίτηση-για-το-Επίδομα-Ανασφαλίστων-Υπερηλίκων

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ