Τελευταία

  Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού 8μηνης διάρκειας από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  18-12-2020

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λήψης προληπτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας σε Δ/νσεις του Δήμου.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prokirixi@dke.gr την Παρασκευή 18/12/2020 από ώρα 00:00 έως την λήξη του 24ώρου δηλαδή στις 23:59. Αιτήσεις με ημερομηνία και ώρα εκτός του προβλεπόμενου άνω χρονικού διαστήματος, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

   pdf Ανακοίνωση [890 Kb]

   doc Αίτηση [79 Kb]

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login