Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠροκήρυξη θέσης συμπαραστάτη του δημότη από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Προκήρυξη θέσης συμπαραστάτη του δημότη από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου προκηρύσσει τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Κορδελιού – Ευόσμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο. 77, Ν. 3852/10.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

 – Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.

 – Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 – Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

 – Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς – καταγγελίας.

 – Βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων τις οποίες οφείλει να παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους.

 – Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

 – Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα διενεργηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση του Προέδρου η οποία θα δημοσιευθεί έγκαιρα, πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 – Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.

 – Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου

 – Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στα τηλ: 2313302175, 2313302170, 2313302137

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ