Τελευταία

  Ανακοίνωση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κορδελιού Eυόσμου για την Πρόσληψη Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

  25-08-2020

  Σύμφωνα με την αριθ. 50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄3324)» (ΦΕΚ Β΄ 3447), η εμπειρία βεβαιώνεται από τη σχολική επιτροπή του οικείου Δήμου στην οποία ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011 και μόνο για το χρονικό διάστημα αυτό, προσκομίζουν βεβαιώσεις από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν στην σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.

  Προκειμένου οι σχολικές επιτροπές να εκδώσουν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας παρακαλείστε να προσκομίσετε για το χρονικό διάστημα πριν το 2011 (σχολικό έτος 2011-12) βεβαίωση του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης (μήνες ανα έτος ) καθώς και ο αριθμός αιθουσών που σας είχαν ανατεθεί.

  Υπόδειγμα πίνακα για τη βεβαίωση των Δ/ντων σχολείων:

  Οι σχολικές επιτροπές έχουν ενημερώσει τις Δ/νσεις εκπαίδευσης με έγγραφο τους ζητώντας να διευκολύνουν την παραπάνω διαδικασία.

  Η διεύθυνση παιδείας διευκολύνοντας τη διαδικασία επικοινωνεί και η ίδια με τους διευθυντές σχολικών μονάδων.

  Για να διευκολύνετε την έκδοση βεβαιώσεων από τους διευθυντές σχολείων παρακαλείσθε να προσκομίζετε τις πρωτότυπες συμβάσεις για το διάστημα πριν το 2011 στους διευθυντές σχολείων.

  Οι βεβαιώσεις των Δ/ντων σχολικών μονάδων θα προσκομισθούν στις σχολικές επιτροπές μέχρι την Πέμπτη 27-8-2020 και ώρα 14:00, για την έκδοση της συνολικής βεβαίωσης προϋπηρεσίας .

  You must be logged in to post a comment Login