Τελευταία

  Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  17-08-2020

  Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. γ και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύουν και το άρθρο 24 του Ν.4690/2020 για την προμήθεια με τίτλο:

  « Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου βάσει του άρθ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70)», αριθ.μελ.551/2020, προϋπολογισμού 623.790,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 540/2020 και 541/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων σε βάρος των Κ.Α. 69.7135.01 και 69.7135.02 αντίστοιχα του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

  Με την υπ’ αριθ.313/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω επείγοντος χαρακτήρα β) οι όροι της διαπραγμάτευσης και γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

  Αναλυτικά η πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή προσφοράς

  You must be logged in to post a comment Login