Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΟ Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2020

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2020

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ3/2020 για τις ειδικότητες

ΚΩΔ 101 – ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (14 Θέσεις)

ΚΩΔ 102 – ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (1 Θέση)

ΚΩΔ 103 – ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (46 Θέσεις)

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελιού–Ευόσμου,

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, δηλαδή έως την 27/07/2020. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thessaloniki@asep.gr και για να εξεταστεί, π[ρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτονικού παραβόλου (e- παράβολο) βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) , είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πληροφορίες: Άννα Σάβα τηλ. 2313302126

pdf Πίνακας Διοριστέων [506 Kb]

pdf ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΩΔ 101 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΩΜ0ΛΩΛΒ-Δ8Λ [842 Kb]

pdf ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΩΔ 102 ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ω7Σ5ΩΛΒ-Ξ9Ζ [691 Kb]

pdf ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΩΔ 103 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΨΕ3ΘΩΛΒ-3Μ4 [2.46 Mb]

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ 101 [358 Kb]

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ 102 [246 Kb]

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ 103 [613 Kb]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ