Τελευταία

  Ανοιχτός διαγωνισμός από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

  24-06-2020

  Ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου

  Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την με αριθμό 508/2020 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισθείσας δαπάνης 503.521,84€ ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής, ανά ομάδα.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 18η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη, με Reception Id: 20-297820-001 και με αριθμό αναφοράς ENOTICES-KORDELIOEVOSMOS/2020-079137.

  Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους παρακάτω Συστημικούς με Αύξοντα Αριθμό ως εξής:

  Α/Α 93177 : ΟΜΑΔΑ Α «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων»

  Α/Α 93182: ΟΜΑΔΑ Β «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων»

  Α/Α 93183: ΟΜΑΔΑ Γ «Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1.100 λίτρων»

  Α/Α 93184: ΟΜΑΔΑ Δ «Επιδαπέδια-Επιστήλια καλάθια απορριμμάτων»

  Α/Α 93185: ΟΜΑΔΑ Ε «Κάδοι κομποστοποίησης 300-350 λίτρων και 600-700 λίτρων»

  Έναρξη υποβολής προσφορών: 24/06/2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/07/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 30/07/2020,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

  Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας Ο.Τ.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου, Ταχ. Δ/νση: Παύλου Μελά 24, Τ.Κ 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2313-302151, 102, 169. Fax: 2313 302258

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies@kordelio-evosmos.gr , Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr

  Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/ εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας : EL522

  ΚΩΔΙΚΟΙ CPV : Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44613700-7 (Απορριμματοφόροι κάδοι) και συμπληρωματικού CPV: 39234000-1 (κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για παραγωγή λιπάσματος).

  Προϋπολογισμός σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (503.521,84€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 406.066,00 – ΦΠΑ : 97.455,84€)

  Προϋπολογισμός ομάδων (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%): ΟΜΑΔΑ Α: «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 136.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), ΟΜΑΔΑ Β: «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 26.040,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), ΟΜΑΔΑ Γ: «Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1.100 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 298.344,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), ΟΜΑΔΑ Δ: «Επιδαπέδια-Επιστήλια καλάθια απορριμμάτων», εκτιμώμενης αξίας 37.696,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), ΟΜΑΔΑ Ε: « Κάδοι κομποστοποίησης 300-350 λίτρων και 600-700 λίτρων» εκτιμώμενης αξίας 5.041,84€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων, είτε και για μία ή περισσότερες ομάδες, με την προϋπόθεση οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της ομάδας που θα συμμετέχουν.

  Προβλέπεται η δυνατότητα κατακύρωσης της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη κατά έως 15% ή μικρότερη ποσότητα μέχρι 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από το ανωτέρω ποσοστό, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

  Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και από την ιστοσελίδα του Δήμου,www.kordelio-evosmos.gr

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

  Παροχή Διευκρινίσεων: Ως προς την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα στην πλατφόρμα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: κράτος-μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

  Λόγοι αποκλεισμού: Ο προσφέρων- οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

  Εναλλακτικές προσφορές : Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

  Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, εφ’ όσον ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας, κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (8.121,32€).

  Σε περίπτωση που οι προσφέροντες (οικονομικοί φορείς) συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες της υπ΄αρίθμ.508/2020 μελέτης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ων (2% της εκτιμώμενης αξίας, προ Φ.Π.Α., για την ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων για τα οποία θα υποβάλει ο οικονομικός φορέας προσφορά).

  Αναλυτικά:

  · Για την Ομάδα Α «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων»: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 2.200,00 (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ).

  · Για την Ομάδα Β «Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων»: Eγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 420,00 (τετρακόσια είκοσι ευρώ).

  · Για την Ομάδα Γ «Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1.100 λίτρων»: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 4.812,00 (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ).

  · Για την Ομάδα Δ «Επιδαπέδια-Επιστήλια καλάθια απορριμμάτων»: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 608,00 (εξακόσια οκτώ ευρώ).

  · Για την Ομάδα Ε «Κάδοι κομποστοποίησης 300-350 λίτρων και 600-700 λίτρων»: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 81,32 (ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά).

  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, δηλαδή δεκατρείς (13) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

  Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου παράδοσης τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες.

  Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της υπ’ αρ πρωτ: 43771/11-11-2019 διακήρυξης, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

  Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

  Τροποποίηση σύμβασης : Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Χρόνος Παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα υλικά της σύμβασης σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, με έξοδα, μέσα και μέριμνά του, στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθ.508/2020 μελέτη. Ειδικότερα υποχρεούται, μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, να παραδώσει εντός τριάντα (30) ημερών από το έγγραφο αίτημα της Επιτροπής Παραλαβής, τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των προς προμήθεια ειδών.

  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι τον αρχικό συμβατικό χρόνο, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, δημοτικούς πόρους – ανειδίκευτα) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Τα έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

  Έννομη Προστασία: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται στην παρούσα σύμβαση διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

  Πληροφορίες:

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οδός Π. Μελά 24, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος και στα τηλέφωνα 2313 302169, 2313 302151 και 2313 302102, ενώ για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στo τηλέφωνο 2310 757557.

  pdf Υπ’ αρ.πρωτ.22350-22.06.2020 διακήρυξη ΑΔΑ+ΑΔΑΜ [1170 Kb]

  pdf Προκήρυξη σύμβασης 2020S 119 288682 [232 Kb]

  pdf Υπ’ αρ.πρωτ.22399-22.06.2020 προκήρυξη σύμβασης (περιληπτική) [231 Kb]

  pdf Οδηγίες Χρήσης εγγεγραμένων οικονομικών φορέων [1057 Kb]

  pdf 23-2018 Κατευθυντήρια οδηγία Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε [4186 Kb]

  doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α [68 Kb]

  doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ B [68 Kb]

  doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ [68 Kb]

  doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Δ [68 Kb]

  doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Ε [68 Kb]

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login