Τελευταία

  Μίσθωση Ακινήτου από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου για τη Στέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ

  15-06-2020

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
  Διακηρύσσει

  Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (E.E.E.E.K.), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 άρθρο 176, Ν.3463/2006 άρθρο 194 και του Π.Δ. 270/81.

  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των δώδεκα ετών (άρθρο 4 Διακήρυξης).
  Σαν μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλλεται το ποσό που θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα 3 χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4316/2014 και αργότερα θα προσαυξάνεται κατ’ έτος και κατά ποσοστό ανάλογο του τιμαρίθμου, εφόσον το επιτρέψει η ισχύουσα νομοθεσία. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου (παρ.1 άρ. 21 του Ν. 3130/03) και καταβάλλεται ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας (βλ. Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 79/2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3130/2003).
  Κατ’ ελάχιστο το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας, που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/2007 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/27-4-2007) « Καθορισµός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση ∆ηµοσίων διδακτηρίων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων µετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων», όπως διαμορφώθηκε στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορδελιού με το αρ. πρωτ. 62824/ Α2/18-04-2019 έγγραφο του Α΄ Τμήματος Μελετών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που παρατίθεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης  (αρ.πρωτ. 21965/12-06-2019).
  Το μίσθιο πρέπει χωροταξικά, να βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Η ελάχιστα αποδεκτή συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων ανέρχεται σε 630 τ.μ. και η μικτή επιφάνεια του κτηρίου προσδιορίζεται στα 914 τ.μ.. Το μίσθιο θα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή με δυνατότητα διαρρύθμισης από τον εκμισθωτή σε αίθουσες διδασκαλίας και με τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία της εν λόγω σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τον Πίνακα του Κτηριολογικού Προγράμματος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορδελιού, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην αναλυτική διακήρυξη.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 03/07/2020 (12.00π.μ.) που θα περιέχει: α) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (φωτοτυπία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.τ.λ.), β) τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής, γ) θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του προς ενοικίαση χώρου και αρχιτεκτονικά σχέδιο (κατόψεις, όψεις, τομές) για να γίνει έλεγχος της τήρησης των παραπάνω προδιαγραφών, δ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
  Οι προσφορές ενδιαφέροντος (Α΄φάση) κατατίθενται στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου (ισόγειο Δημαρχείου).
  Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00΄- 15:00΄, Παύλου Μελά 24,  τηλ. 2313 302 139.

  Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας (διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/).

  pdf Διακήρυξη 1.54 Mb
  pdf Περιληπτική Διακήρυξη

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login