Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΜειοδοτική δημοπροσία για τη μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων

Μειοδοτική δημοπροσία για τη μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερά και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για τη μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 άρθρο 176, Ν.3463/2006 άρθρο 194 και του Π.Δ. 270/81.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου (άρθρο 21 του Ν. 3130/2003), και θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή στο τέλος κάθε τριμηνίας.
Σαν μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται και θα καταβάλλεται το ποσό που θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό και θα αναπροσαρμόζεται νόμιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το μίσθιο θα πρέπει χωροταξικά να βρίσκεται στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου, να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους εργαζόμενους αλλά και να πληροί τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση ΑμεΑ. Το ακίνητο, αυτοτελές κτίριο κατά προτίμηση χωρίς άλλες ιδιοκτησίες στο οικόπεδο, κενό και ετοιμοπαράδοτο, ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 1.500 -1.700 τμ (εξαιρουμένων των τυχόν υπόγειων βοηθητικών χώρων που μπορεί να έχει το κτίριο). Θα πρέπει επίσης να διαθέτει είτε στεγασμένους είτε υπαίθριους χώρους στάθμευσης για τα οχήματα της Υπηρεσίας και να έχει περιβάλλοντα χώρο ικανό προς εναπόθεση υλικών. Θα πρέπει να διαθέτει περίφραξη σταθερής κατασκευής και να διαθέτει ηλεκτροκίνητη πόρτα. Κατά τα λοιπά, το ακίνητο θα πρέπει να προσφέρεται διαμορφωμένο κατάλληλα για την λειτουργία της υπηρεσίας, με τα χαρακτηριστικά που  αποτυπώνονται στην αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 1).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 03/07/2020 (11:00 π.μ.) που θα περιέχει Αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία πρέπει να συνοδεύεται από :
1. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 (αρ.3 της διακήρυξης), 2.Δημοτική ενημερότητα, 3.Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και
Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Τεχνική Έκθεση με την περιγραφή του ακινήτου, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αρ.3 της διακήρυξης) γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου, δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ε) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, στ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
Οι προσφορές ενδιαφέροντος (Α΄φάση) κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου υπόψη της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Μαιάνδρου 98, ΤΚ 56224 , Τηλέφωνο: 2310559253,4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00΄- 15:00΄ (Πληροφορίες: κα. Β. Καζαντζίδου).
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας (διατίθεται και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/).

pdf Περίληψη Διακήρυξης 164.34 Kb
pdf Διακήρυξη 175.77 Kb
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ