Τελευταία

  Προκήρυξη του δήμου Κορδελιού Ευόσμου για την εκπόνηση μελετών

  09-06-2020

  O Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την:

  ‘‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ”,

  με Αρ.Μελέτης Τ.Υ.: 12/2018, συνολικού προϋπολογισμού 299.920,69€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (χωρίς ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών Μελετών:

  1) 92.378,56€ για Μελέτη κατηγορίας 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων.
  2) 117.944,50€ για Μελέτη κατηγορίας 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.
  3) 31.548,46€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

  Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.

  Η Διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 126/2017 (ΦΕΚ 4535Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, με τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019 και Ν.4609/2019.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 06.07.2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 10.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

  Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ

  You must be logged in to post a comment Login