Τελευταία

  Επιτέλους δόθηκε λύση στο πρόβλημα της δυσοσμίας στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου!

  05-06-2020

  Επιτέλους δόθηκε λύση στο πρόβλημα της δυσοσμίας που μαστίζει σχεδόν καθημερινά εδώ και πάνω από μια δεκαετία το δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Η δυσοσμία στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου έχει μειωθεί αισθητά! Ποιος το λέει αυτό;! Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μάλιστα, συμφωνώντας προφανώς με την επισήμανση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού, κυρίου Μεσθανέα, ψήφισε τα παρακάτω:

  «Από το πρακτικό 5 /2020 της συνεδρίασης της Κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού του ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου.

   ΘΕΜΑ: «Πρόταση ψηφίσµατος κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα  ΕΛΠΕ»

   Στο Ελευθέριο-Κορδελιό και στην αίθουσα  ΘΕΠΑΝ που βρίσκεται στην οδό Παπαδιαµάντη 1 και Κατσαντώνη στην Κοινότητα Ελευθερίου-Κορδελιού,  σήµερα ∆ευτέρα 25  Μαΐου   2020 και ώρα 19.30, συνεδρίασε το  Συµβούλιο της Κοινότητας Ελευθερίου-Κορδελιού, σε τακτική συνεδρίαση , µετά από την 16994/20-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Πέτρου Μεσθανεϋ , που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/2010. 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο (11) µελών βρέθηκαν παρόντα (10) δέκα.

  Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρακτικογράφος του συµβουλίου κ. Μπουδλή Πασχαλίνα.

   Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο  Πρόεδρος κ. Πέτρος Μεσθανεύς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Πέτρος Μεσθανεύς, πρότεινε τη συζήτηση ενός θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης και το συµβούλιο οµόφωνα αποδέχτηκε τη συζήτησή του ως έκτακτο, να συζητηθεί δε πριν τα τακτικά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

  Ο  Πρόεδρος κ. Πέτρος Μεσθανεύς  εισηγούµενος το 1o θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπ΄ όψη του συµβουλίου  έγγραφο που υπογράφει το µέλος του Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Τερζόπουλος µε το οποίο προτείνει ψήφισµα κατά της  ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα  ΕΛΠΕ.

  Η πρόταση ψηφίσµατος έχει ως εξής:

  Εδώ και πολλά χρόνια το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα όρια του ∆ήµου µας είναι ιδιαίτερα έντονο. Τον τελευταίο χρόνο όµως έχει γίνει εντονότερο, µε την απαράδεκτη κατάσταση που ζούµε λόγω της αφόρητης δυσοσµίας, που παρατηρείται στην περιοχή της ∆υτικής Θεσσαλονίκης.

  Τα τελικά αποτελέσµατα , από διάφορες µετρήσεις του ΑΠΘ , επιβεβαιώνουν ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι υπεύθυνα για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση της δυσοσµίας.

  Για το λόγο αυτό :

  1)  Να  διεκδικήσουµε να παρθούν  άµεσα από τα ΕΛΠΕ όλα εκείνα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής µας , τα οποία µέτρα θα καθορίσουν οι αρµόδιοι επιστηµονικοί φορείς και όχι φυσικά η εταιρεία.

  2) Να καταδικάσουµε  την αδράνεια της κυβέρνησης  και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δε λαµβάνουν κανένα µέτρο προστασίας για την υγεία των ∆ηµοτών από τη συνεχιζόµενη ατµοσφαιρική ρύπανση, που προέρχεται κυρίως από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ . Κατά συνέπεια όλοι αφήνουν εκτεθειµένους τους κατοίκους της περιοχής σε πιθανές ανεπανόρθωτες βλάβες για την υγεία τους και πιθανόν από ένα σοβαρό  βιοµηχανικό ατύχηµα µεγάλης έκτασης.

  3) Να προτείνουµε τα παραπάνω να υιοθετηθούν από τη διοίκηση του ∆ήµου και µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να παρέµβουν, ως οφείλουν µε δυναµικότερο τρόπο και όχι να αντιµετωπίζεται  µε χαλαρότητα ένα τόσο µείζονος θέµα ζήτηµα, όπως αυτό της µόλυνσης του περιβάλλοντος .

  Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να υπάρξει διαπαραταξιακή  µε τη συµµετοχή όλων των συνδυασµών για αυτό το θέµα. 

  Συµφωνεί να υπάρξει αρωγή στην προσπάθεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και όχι σε µεµονωµένες ενέργειες και καταψηφίζει την πρόταση του κ. Τερζόπουλου ενώ επεσήµανε  ότι έχει µειωθεί αισθητά η δυσοσµία. 

  Στο τέλος έθεσε προς  ψηφοφορία την πρόταση του κ. Τερζόπουλου».

  Η Τοπική Κοινότητα καταψήφισε τελικά την πρόταση του κυρίου Τερζόπουλου, τοπικού συμβούλου με την παράταξη του κυρίου Σούλα, προφανώς υιοθετώντας τα λεγόμενα του Προέδρου της ότι αφενός η ενέργεια του κυρίου Τερζόπουλου ήταν μεμονωμένη και αφετέρου ότι έχει μειωθεί αισθητά η δυσοσμία.

  Τα παραπάνω μας τα κατήγγειλε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Αγκίδα» ο κύριος Κώστας Τερζόπουλος. Ο κύριος Τερζόπουλος μας παρέπεμψε στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, τα οποία δημοσιεύουμε, προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία για το τι πρότεινε ο ίδιος και τι απάντησε ο κύριος Μεσθανέας. Η συνέντευξη του κυρίου Τερζόπουλου θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

  You must be logged in to post a comment Login