Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΟι κάτοικοι του δήμου Κορδελιού Ευόσμου που δικαιούνται μειωμένα δημοτικά τέλη

Οι κάτοικοι του δήμου Κορδελιού Ευόσμου που δικαιούνται μειωμένα δημοτικά τέλη

Οι κάτοικοι του δήμου Κορδελιού Ευόσμου που δικαιούνται μειωμένα δημοτικά τέλη ή δικαιούνται απαλλαγή από αυτά είναι όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες. Όσοι ανήκουν σ’ αυτές τις κατηγορίες πρέπει να προσέλθουν στον δήμο και να κάνουν αίτηση προκειμένου να έχουν μειωμένα δημοτικά τέλη ή να απαλλαγούν πλήρως από αυτά:

Κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 13  του  Ν. 4368/2016 ΦΕΚ 21/τ. Α΄/16  (αντικατάσταση της πργ.3 του αρθρ. 202 του Ν. 3463/2006), που αφορά διάταξη σχετική με την Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους αναφέρεται ότι «1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α ́ 114) αντικαθίσταται ως εξής:«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α ́ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»   

Α:  Μείωση 50% στους πολύτεκνους (έτσι όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 6 και 8 του Ν. 3454/2006)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση.

2) Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου (φωτοαντίγραφο).

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο).

4) Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.

5) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων να είναι εμφανές ποιος από τους δύο γονείς έχει την επιμέλεια των παιδιών.

7) Στη περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.

8) Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να προβούμε στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

 Β: Μείωση 50% στους τρίτεκνους.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 13  του  Ν. 4368/2016 ΦΕΚ 21/τ. Α΄/16  (αντικατάσταση της πργ.3 του αρθρ. 202 του Ν. 3463/2006),  προτείνεται η χορήγηση μείωσης 50% των δημοτικών τελών, με εισοδηματικά κριτήρια, ως εξής: 

Σε τρίτεκνες οικογένειες, με προϋπόθεση το φορολογητέο εισόδημα των γονέων να είναι κάτω των 30.000 €. Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αυτά που προαναφέρθηκαν στην κατηγορία των πολυτέκνων.

 Γ:  Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω και απαλλαγή δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με αναπηρία 80% και άνω. 

 Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν θα λαμβάνονται οι αιτήσεις μόνον όσων φέρονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ ως καταναλωτές αλλά και των παιδιών με ειδικές ανάγκες των οποίων οι γονείς ασκούν την κηδεμονία τους.  Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση για την μείωση των ανταποδοτικών τελών θα γίνεται στο όνομα του γονέα – κηδεμόνα (για τους διαζευγμένους και σε διάσταση γονείς απαιτείται απόφαση κηδεμονίας από το δικαστήριο).   Το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα υπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα.  Η μείωση αυτή θα χορηγείται με προϋπόθεση το οικογενειακό αυτό εισόδημα να είναι κάτω των 30.000 €.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).

2) Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ. (από φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος ή από φορολογική ενημερότητα).

3) Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του.

4) Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι).

5) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λπ.).

6) Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.                                                

Δ: Απαλλαγή τελών στους άπορους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση

2) Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου (φωτοαντίγραφο).

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο).

4) Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.

5) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου θεωρημένο από την Εφορία, σε   περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου.                                                                      

 6) Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Πρόνοια.

7) Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Παρατηρήσεις:

1) Η μείωση των δημοτικών τελών στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω  και η απαλλαγή στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω  δε θα έχει αναδρομική ισχύ και θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

2) Η χρονική διάρκεια της μείωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με το χρονικό όριο επανελέγχου και ανανέωσης του ποσοστού αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση. Σε περίπτωση επαναφοράς των αρχικών τετραγωνικών μέτρων, μετά τη λήξη του χρονικού ορίου επανελέγχου του ποσοστού αναπηρίας, η προσκόμιση νέας αίτησης για μείωση δημοτικών τελών, λόγω έκδοσης νέας γνωμάτευσης, δε θα γεννά αξιώσεις επιστροφής ποσών ή αναδρομικής μείωσης των δημοτικών τελών για το χρονικό διάστημα επαναφοράς χρέωσης των αρχικών τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου.

3) Οι ειδικές μειώσεις για τις κατηγορίες  των πολύτεκνων – τρίτεκνων οικογενειών,  των ΑΜΕΑ άνω των 67% ή 80% και των απόρων  (αφορά την α΄ κατοικία).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ