Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠοιοι έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

Ποιοι έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας με έγγραφό της διευκρινίζει ποιοι έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και αυτοί είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι του μαθητή. Νόμιμοι εκπρόσωποι του μαθητή είναι οι γονείς ή επίτροπος διορισμένος με δικαστική απόφαση. Άτομο που εκπροσωπεί τους γονείς ή τον επίτροπο, ορισμένο με συμβολαιογραφική πράξη, δεν μπορεί να εκλεγεί στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων διότι εκπροσωπεί τους γονείς ή τον επίτροπο και δεν έχει την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του ανήλικου μαθητή. Αναλυτικά το έγγραφο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας είναι το παρακάτω:

« •Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2621/98 και την υπουργική απόφαση Δ4/662/23.12.98 καθώς και το Καταστατικό της ΑΣΓΜΕ, οι γονείς κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, στον οποίο αυτοδίκαια συμμετέχουν. Στην έννοια “γονείς” περιλαμβάνονται οι γονείς καθώς και ο επίτροπος ή επίτροποι του ανηλίκου μαθητή.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 1510 Α.Κ. την γονική μέριμνα ενός ανηλίκου ασκούν οι γονείς του από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση. Αν ένας από του γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνο ο άλλος γονέας.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1589 Α.Κ. σε περίπτωση που κανένας από τους δύο γονείς ενός ανηλίκου δεν μπορεί να ασκήσει την γονική μέριμνα είτε λόγω θανάτου, είτε διότι οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να την ασκήσουν, είτε διότι τους έχει αφαιρεθεί τότε διορίζεται επίτροπος του ανηλίκου με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή ο διορισμένος επίτροπος, ασκεί την επιτροπεία του ανηλίκου, συνεπικουρούμενος από εποπτικό συμβούλιο.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2621/1998 η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νόμιμα επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχει η με Αρ. Πρ. 383/9-2-99 γνωμοδότηση του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και η με Αρ. Πρ. 112657/14-10-03 διευκρινιστική απάντηση της Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα σαφώς τεκμαίρονται τα ανωτέρω:

1) Γονέας του ανηλίκου μαθητή  νοείται ο ασκών την γονική μέριμνα του προσώπου του. Την γονική μερίμνα δύνανται εκ του νόμου να ασκούν οι φυσικοί γονείς, ή ένας εξ αυτών καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή αδυναμίας αμφοτέρων των φυσικών γονέων ο επίτροπος αυτού που έχει ορισθεί με δικαστική απόφαση (βλ. σχετικά άρθρα 1510,  1513, 1532 έως 1541 καθώς και 1589 επ. του Αστικού Κώδικα).

2) Εκπρόσωπος των γονέων ή επιτρόπου του ανηλίκου μαθητή, μπορεί να υπάρξει με έγγραφη εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφική πράξη των ασκούντων την γονική μέριμνα γονέων ή επιτρόπων προς τρίτο πρόσωπο. Ο εκπρόσωπος των γονέων ή του επιτρόπου, δύναται να αντιπροσωπεύει τον γονέα σε διάφορες πράξεις (όπως ενδεικτικά εγγραφή του τέκνου σε σχολική μονάδα, ενημέρωση για τις απουσίες του στο σχολείο ή για τις επιδόσεις), οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και στην ως άνω συμβολαιογραφική πράξη.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο αντιπρόσωπος δεν αποκτά την ιδιότητα του γονέα ή επιτρόπου, απλά τους/τον αντιπροσωπεύει.

Συνακόλουθα δύναται να συμμετέχει στο Σύλλογο Γονέων του Σχολείου, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, ως εκπρόσωπος του μέλους του Συλλόγου Γονέων (γονέα ή επιτρόπου) και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά ο ίδιος την ιδιότητα του μέλους.

Με τα δεδομένα αυτά δεν δύναται ο ίδιος ο εκπρόσωπος να θέσει υποψηφιότητα να εκλεγεί ο ίδιος στα συλλογικά όργανα του Συλλόγου Γονέων ή στις υπερκείμενες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Οργανώσεις, διότι έχει απλά την ιδιότητα του εκπροσώπου του ή των γονέων ή του επιτρόπου και όχι την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου μαθητή (ο οποίος εκ του νόμου εκπροσωπείται είτε από τους γονείς του είτε από τον επίτροπο που έχει διορισθεί με δικαστική απόφαση)».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ