Τελευταία

  Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκποίηση Δημοτικού ακινήτου στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  29-10-2019

  Ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, διακηρύσσει ότι:

  Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία (παρ. 2 περ. β και Παρ. 3 του άρθρου 6 του ΠΔ270/81) η εκποίηση του διαμερίσματος ποσοστού 29,80% του Δ1 διαμερίσματος του 2ου ορόφου επιφάνειας 17,42τ.μ. μικτά στο οικ. 5 του Ο.Τ. 739 επί της οδού Κερκίνης στη Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

  Ελάχιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσό της τελευταίας προσφοράς, ήτοι το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (16.600,00€).

  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Ευόσμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 04.12.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
  Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή (για συμμετοχή σε δημοπρασία εκποίησης) αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς (παρ. 6 άρθρο 4 της διακήρυξης), ήτοι ποσού 1.660,00€.
  Επίσης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει και τα λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίστηκαν στην υπ’ αριθ. 96/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.
  Οι όροι διακήρυξης είναι διαθέσιμοι στο Δημοτικό κατάστημα Ευόσμου στον 1ο όροφο στο τμήμα Προσόδων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/

  You must be logged in to post a comment Login