Τελευταία

  Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του δήμου

  17-09-2019

  Ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την με αριθμό 342/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου» προϋπολογισθείσας δαπάνης 463.984,44€ ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής, ανά ομάδα.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, με Reception Id: 19-444213-001 και με αριθμό αναφοράς ENOTICES-KORDELIOEVOSMOS/2019-127363

  Περισσότερες λεπτομέρειες

  You must be logged in to post a comment Login