Τελευταία

  Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

  01-08-2019

  Ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου προσκαλεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, τη γενική και ειδική συγγραφή, τα φύλλα συμμόρφωσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», προϋπολογισμού 135.036,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

  Η διαβούλευση θα διαρκέσει για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης και θα γίνει:

  1. Μέσω του ιστότοπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ( http://www.eprocurement.gov.gr ) στον σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις”, σύμφωνα με τους όρους υποβολής σχολίων που αναφέρονται στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και

  2. Μέσω του ιστότοπου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (http:www.kordelio-evosmos.gr, μενού «Δημόσια Διαβούλευση», υπό-μενού «Τρέχοντος έτους», στην ιστοσελίδα με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»)

  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

  Στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr στην εξαιρετική περίπτωση, στην οποία δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κλπ).

  Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

  Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που φτάνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί την διαβούλευση.

  Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (http:www.kordelio-evosmos.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

  Ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου παρακαλεί να ανταποκριθείτε και να συμμετάσχετε στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

   pdf Πρόσκληση 1.09 Mb

   pdf Μελέτη 1.04 Mb

  You must be logged in to post a comment Login