Τελευταία

  Απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ακίνητα που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότησή τους

  25-08-2018

  Τη δυνατότητα της αναδρομικής απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για τα ακίνητα που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότησή τους, δίνει ο νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Κλεισθένης”.
  Πλέον, όσοι εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία μπορούν να ευνοηθούν από τις νέες διατάξεις και να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη για όσο το ακίνητό τους δεν ήταν σε χρήση, με μια απλή υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον Δήμο συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου.

  Η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω αφορά σε όσα ακίνητα δηλωθούν εντός του εξαμήνου.

  Για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Κορδελιού Ευόσμου και στο Τμήμα Εσόδων (οδός Π. Μελά 24, 1ος όροφος) ή στα τηλέφωνα 2313302143, 2313302159,2313302148, 2313302157.

  Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το αρ 222 του Ν 4555/2018

  1.Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), όπως
  αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138), αντικαθίστανται ως εξής:

  «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.19 8 β.δ. (Α΄ 171).

  Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.».

  2.Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

  Επίσης σύμφωνα με το διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΠ 39788/31-7-2018,

  Με το άρθρο 220 ρυθμίζονται ειδικά θέματα περί λύσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 τροποποιείται το άρθρο 109 του ν.3852/2010 δίνοντας παράταση στην προθεσμία που ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ, της περίπτωσης γ της παρ. 9 αυτού, περί λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των ΑΕ και των Αναπτυξιακών ΟΤΑ, έως την 31.10.2018. Επιπλέον, με την παράγραφο 4 του άρθρου γίνεται προσθήκη στην ανωτέρω διάταξη και προβλέπεται για τις ανωτέρω επιχειρήσεις η δυνατότητα, εάν μέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισμός, o οποίος κατέχει έως το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του, να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, να τις αναλάβει, κατόπιν σχετικής απόφασης ο δήμος ή η περιφέρεια που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της λυθείσας επιχείρησης. Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4483/2017 δίνοντας παράταση στην προθεσμία (έως την 31.10.2018) της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των επιχειρήσεων που ορίζει το άρθρο, ήτοι των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των οποίων ποσοστότουλάχιστον 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στον οικείο, ή τους οικείους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ή ενώσεις αυτών. Με την παράγραφο 3 γίνεται προσθήκη μιας νέας παραγράφου, στο ίδιο ως άνω άρθρο 15 του ν.4483/2017, όπου προβλέπονται ειδικότερα ζητήματα λύσης και εκκαθάρισης των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών των περιφερειών, με μοναδικό μέτοχο μια περιφέρεια, και ορίζονται οι σχετικές διαδικασίες.

  You must be logged in to post a comment Login