Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΟρίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου

Ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Με την αριθ. 16472+16474+17077/ 16-3-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης , ακυρώθηκε η αριθ. 85/12-3-17 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής . Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του αρθ. 74 του ν. 3852/2010 και την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , θεωρείται ότι εκλέγονται ως τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οι κ.κ. Μαξούρας Γεώργιος, Γούσιος Ιωάννης , Ταλατάς Βασίλειος , Αϊβαζίδης Βασίλειος , Τριανταφυλλίδου Σοφία, Λαφαζανίδης Ευστάθιος, Φουρκιώτης Νικόλαος και Φαρµάκης Ιωάννης.

Ως αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής θεωρείται ότι εκλέγονται οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος , ∆αλαµπίρα Πάικα Αννέτα , Τσακαλίδης Βασίλειος , Μουρατίδης Αχιλλέας και Κατσιάς Λάζαρος.

Ο κ. Καµαρινός Ιωάννης ο οποίος σύµφωνα µε την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εξελέγη 2ος σε σταυρούς προτίµησης από την πλειοψηφούσα παράταξη , µε την 49144/17-10-16 δήλωσή του ανεξαρτητοποιήθηκε και σύµφωνα µε την παρ. 6 του αρθ. 66 του ν. 3852/2010 δεν µπορεί να συµµετέχει στην Οικονοµική Επιτροπή.

Η κα . ∆ηµητρίου –Ερµείδου ∆ροσιά η οποία µε την 83/5-3-17 Α.∆.Σ εξελέγη πρόεδρος του ∆.Σ και σύµφωνα µε την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εξελέγη 4η σε σταυρούς προτίµησης από την πλειοψηφούσα παράταξη , δεν µπορεί να συµµετέχει στην Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την παρ.2 του αρθ. 74 του ν. 3852/10 .

Ο δε κ. Ανδρεάδης Βασίλειος , Αντιδήµαρχος, ο οποίος σύµφωνα µε την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εξελέγη 9ος από την πλειοψηφούσα παράταξη , µε την 13271/287/15-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου έχει ορισθεί ως πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εποµένως δεν µπορεί να µετέχει και ως µέλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ