Τελευταία

  Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

  30-03-2017

  Με την αριθ. 16472+16474+17077/ 16-3-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης , ακυρώθηκε η αριθ. 86/12-3-17 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

  Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του αρθ. 74 του ν. 3852/2010 , την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και επειδή προηγήθηκε η ανάδειξη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής , θεωρείται ότι εκλέγονται ως τακτικά µέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής οι κ.κ. Καλού Σύµινα , Κεχαγιάς Ανέστης, Σιταρίδης Παύλος, ∆ανιηλίδης Αµβρόσιος, Μαγόπουλος Σωτήριος, Χρήστου Χρήστος , Μανδαλιανός Αλέξανδρος και Γίδαρης Κων/νος.

  Ως αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θεωρείται ότι εκλέγονται οι κ.κ Μπουγιουκλής Χρήστος , Σταµπουλής Χρήστος , Γαρούφας Αθανάσιος, Σωτηράκης Κων/νος, Αραµπατζής ∆ηµήτριος.

  Ο κ. Χατζηβρέττας Γεώργιος , Αντιδήµαρχος, ο οποίος σύµφωνα µε την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εξελέγη 17ος από την πλειοψηφούσα παράταξη , µε την 13272/288/15-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου έχει ορισθεί ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επομένως δεν µπορεί να µετέχει και ως µέλος.

  Ο ∆.Σ κ. Αποστόλου ∆ηµήτριος , ο οποίος σύµφωνα µε την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εξελέγη 1ος σε σταυρούς προτίµησης από την παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ , διεγράφη από την παράταξη αυτή µε το από 22-2-2016 πρακτικό συνεδρίασης και σύµφωνα µε την παρ. 6 του αρθρ. 66 του ν. 3852/2010 δεν µπορεί να συµµετέχει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

  Ο κος . Αµανατιάδης Κων/νος ο οποίος σύµφωνα µε την αριθµ. 9777/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εξελέγη 2ος σε σταυρούς προτίµησης από την παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ παραιτήθηκε µε την αριθ. 1616/14-1-2015 αίτησή του από την θέση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και η παραίτησή του έγινε δεκτή µε την αριθµ. 17/1811/16-1-15 απόφαση ∆ηµάρχου.

  You must be logged in to post a comment Login