Τελευταία

    Νέος αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τελικά ο κύριος Μανδαλιανός Αλέξανδρος

    30-03-2017

    Με την αριθ. 14682/13-3-17 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης , ακυρώθηκε η αριθ. 83/5-3-17 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου, περί εκλογής προεδρείου, ως προς την αναβολή εκλογής Αντιπροέδρου αυτού , από την παράταξη της µείζονος αντιπολίτευσης , καθώς λανθασµένα διαπιστώθηκε ότι δεν επετεύχθη η πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση επιτεύχθηκε η εκλογή του κ. Μανδαλιανού Αλέξανδρου από την παράταξη του κυρίου Λαφαζανίδη στη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο οποίος κατά την τρίτη ψηφοφορία έλαβε 16 σταυρούς προτίµησης ,ενώ καταµετρήθηκαν , 23 λευκά και 2 άκυρα ψηφοδέλτια.

    Κατόπιν αυτών το προεδρείο συγκροτείται σε σώµα µε Πρόεδρο την κα. ∆ηµητρίου –Ερµείδου ∆ροσιά , Αντιπρόεδρο τον κ.Μανδαλιανό Αλέξανδρο και Γραµµατέα τον κ. Κεραµιδά ∆ηµήτριο.

    You must be logged in to post a comment Login