Socialize

Socialize

Socials

Reunion 165x265

Οι «αριστεροί» πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας έφτασαν…

17-10-2015
«Αριστερός» Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
pleisthriasmoi-na-kopsoyme-to-xeri-2

Με πλειστηριασμό και για της μοναδικής κατοικίας του κινδυνεύει δανειολήπτης, αν χαρακτηρισθεί από την τράπεζα μη συνεργάσιμος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών.

Προβλέπει πως αν υπάρξει καθυστέρηση 30 ημερών της δόσης του δανείου τότε ο δανειολήπτης λαμβάνει μια πρώτη επιστολή για να ρύθμιση την οφειλή του εντός 15 ημερών, αν δεν συμβεί αυτό τότε λαμβάνει δεύτερη προειδοποιητική επιστολή και σε περίπτωση που δεν προσέλθει στην τράπεζα για ρύθμιση τότε χάνει το χαρακτηρισμό «συνεργάσιμος» και κινδυνεύει να χάσει τη μοναδική του κατοικία σε πλειστηριασμό.

Και η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών είναι στα προαπαιτούμενα μετρά ενόψει της πρώτης αξιολόγησης του 3ου μνημονίου και έγινε κατά τρόπο που να διασφαλίζει τις τράπεζες όχι όμως τη λαϊκή κατοικία.

Το ζητούμενο για το δανειολήπτη θα είναι να αποδεικνύει στην τράπεζα πως είναι συνεργάσιμος θέτοντας σαν πρώτη προτεραιότητα να πληρωθεί η δόση για να μην χάσει το σπίτι.

Συγκεκριμένα:

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015, καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:

1. Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση ΠΕΕ 42/30.5.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, η προειδοποιητική επιστολή της ανωτέρω υποπαραγράφου: Στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα».

Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από το ίδρυμα εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα ημερολογιακών ημερών.

Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο Ν. 4336/2015.

Η μεθοδολογία της κατά τα ως άνω ιεράρχησης γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διευκρινίζεται ότι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της απόφασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014:

1. Μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής, είτε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, είτε μετά το πέρας αυτής.

2. Δεν αφορά δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσωπα σε καθεστώς εκκαθάρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

You must be logged in to post a comment Login