Τελευταία

  Μειοδοτική διαδικασία για τη στέγαση του Α΄ ΚΕΠ Ευόσμου

  21-07-2015
  dhmos-kordeliou-evosmou-kep
  Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερά και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το Α΄ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Α΄ΚΕΠ Δ.Ε. Ευόσμου) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 άρθρο 176, Ν.3463/2006 άρθρο 194 και του Π.Δ. 270/81.
  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξη (6) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος (έως δώδεκα έτη), σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

  Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλλεται το ποσό που θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται νόμιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου (άρθρο 21 του Ν. 3130/2003).
  Το μίσθιο πρέπει χωροταξικά, να βρίσκεται στη Δ.Ε. Ευόσμου, όσο το δυνατόν σε κεντρικό σημείο και να καλύπτει την περιοχή του Δήμου, νότια της οδού Καραολή & Δημητρίου, με δυτικό όριο την ευρύτερη περιοχή της οδού Δωδεκανήσου και ανατολικό τα διοικητικά όρια του Δήμου (οδός Δενδροποτάμου). Το εμβαδό του προς ενοικίαση χώρου δε θα πρέπει να είναι μικρότερο του σημερινού, ήτοι 150 τ.μ. και έως 200 τ.μ. μέγιστο, να είναι ισόγειο, με μια τουλάχιστον όψη σε οδό και να έχει άνετη πρόσβαση για τους πεζούς, για τα Α.Μ.Ε.Α. και για αυτοκίνητα. Να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και να διαθέτει τουλάχιστον μία τουαλέτα. Να είναι χώρος καλά μονωμένος έναντι θερμότητας, ψύχους και υγρασίας για την εξασφάλιση περιβάλλοντος άνετης παραμονής και εργασίας. Επίσης να τηρεί τον Κανονισμό Πυροπροστασίας (με πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας). Να διαθέτει Κεντρική Θέρμανση και να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικής μονάδας.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 17/08/2015 (12.00π.μ.) που θα περιέχει: α) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (φωτοτυπία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.τ.λ.), β) τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής, γ)θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του προς ενοικίαση χώρου και αρχιτεκτονικά σχέδιο (κατόψεις, όψεις, τομές) για να γίνει έλεγχος της τήρησης των παραπάνω προδιαγραφών, δ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
  Οι προσφορές ενδιαφέροντος (Α΄φάση) κατατίθενται στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου (1ος όροφος).

  Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00΄- 15:00΄, Παύλου Μελά 24,  τηλ. 2313 302 149-139.
  Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας (διατίθεται και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/).

  You must be logged in to post a comment Login