Τελευταία

  Αύριο Τρίτη 23 Ιούνη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού-Ευόσμου

  22-06-2015

  dhmarxeio-kordeliou-eyosmou

  Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 23 / 6 / 2015 & ώρα 19:30 το δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού-Ευόσμου στην αίθουσα των Δημοτικών Συνεδριάσεων στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Μελά 24, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  Έγκριση πρακτικών 12/15 και 13/15.

  Θέμα: 1. 37η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την ένταξη της προμήθειας μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

  Θέμα: 2. 44η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την ένταξη πίστωσης τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

  Θέμα: 3. 45η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την ένταξη της πίστωσης λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών.

  Θέμα: 4. 46η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάσθηκαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

  Θέμα: 5. Κήρυξη έκπτωτου του μισθωτή κ. Σαρρίδη Νικόλαου για οφειλή μισθωμάτων τα οποία έχουν περιέλθει σε κατάσταση υπερημερίας.

  Θέμα: 6. Έγκριση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 για τις οφειλές του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου που αφορούν προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών στο ΤΥΔΚΥ για το έτος 2010 του τέως Δήμου Ευόσμου.

  Θέμα: 7. Διαγραφή φορολογικών εγγραφών.

  Θέμα: 8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.

  Θέμα: 9. Επικύρωση αποφάσεων της από 9-3-15 συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου.

  Θέμα: 10. Έγκριση και συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης για τη μετάβαση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης , στην Αθήνα (26/06/2015).

  Θέμα: 11. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών στην Αθήνα και διάθεση πίστωσης.

  Θέμα: 12. Πρόταση για την έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

  μαθητών των ΕΠΑΣ μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ 10(δέκα) ατόμων για το σχολικό έτος 2015-2016.

  Θέμα: 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ και Π.Δ 28/80)

  μελέτης 15/15 (προμήθεια τροφίμων του Δήμου και Νομικών Προσώπων ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ και ΔΗ.ΚΕ.ΚΕ)

  Θέμα: 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ και Π.Δ 28/80)μελέτης 33/15 (προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτικών μέσων 2015)

  Θέμα: 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ μελετών 35/15 και 36/15 (προμήθεια ασφαλτομίγματος και προμήθεια και μεταφορά προϊόντων λατομείου)

  Θέμα: 16. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων και σάρωση οδών του Κοιμητηρίου.

  Θέμα: 17. Επαναπροκύρηξη των πακέτων Δ΄και Ζ΄και τροποποίηση δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού « προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου»

  Θέμα: 18. Μετατόπιση και κατάργηση θέσης περιπτέρου του κ. Χατζηγιάννη Γεωργίου από την αρχική του θέση επί της Ν. Μοναστηρίου αρ. 42 (Δ.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού) στη νέα θέση επί της Κων. Καραμανλή & Μεγάλου Αλεξάνδρου (Δ.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού), λόγω άγονης θέσης».

  Θέμα: 19. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του Αργυράκη Αντώνιου .

  Θέμα: 20. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης έγκρισης τοποθέτησης δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 “ απαγόρευσης στάσης στάθμευσης” εκτός υπηρεσιακών οχημάτων και δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-71 “χώρος αποκλειστικά για οχήματα ΑμεΑ” έμπροσθεν του Δημαρχείου Κορδελιού –Ευόσμου».

  Θέμα: 21. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης τοποθέτησης κινητών εμποδίων (μπάρες) επί της οδού Παπανικολή, στην Δημ. Kοιν. Ευόσμου».

  Θέμα: 22. Λήψη Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου με βάση την αριθ. 13/81 Διορθωτική Πράξη (Δ.Π), στην ιδιοκτησία του κ. Νικολαϊδη Σπυρίδωνα του Χρήστου.

  Θέμα: 23. Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του με Αρ.Πρωτ.: 11845/24.02.2014 διαγωνισμού, που αφορά το τμήμα της προμήθειας (γ): «Εξοπλισμού οπτικο-ακουστικής εγκατάστασης για το Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου», της συνολικής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια: α) Κινητών καθισμάτων και καθιστικού για το Πολυλειτουργικό Κέντρο- Θέατρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου/Φάση 2, β)Πινακίδων εξωτερικής και εσωτερικής σήμανσης για το Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου/Φάση 2, γ)Εξοπλισμού οπτικο-ακουστικής εγκατάστασης για το Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου», προϋπολογισμού 258.878,00€ (με το Φ.Π.Α.)για την υλοποίηση του Υποέργου [5] της πράξης [335693] με τίτλο: ‘‘Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού/ Φάση 2’’.

  Θέμα: 24. Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του με Αρ.Πρωτ.: 11845/24.02.2014 διαγωνισμού, που αφορά το τμήμα της προμήθειας (β): «Πινακίδων εξωτερικής και εσωτερικής σήμανσης για το Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου/Φάση 2»,της συνολικής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια:

  α) Κινητών καθισμάτων και καθιστικού για το Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου/Φάση 2, β)Πινακίδων εξωτερικής και εσωτερικής σήμανσης για το Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου/Φάση 2, γ)Εξοπλισμού οπτικο-ακουστικής εγκατάστασης για το Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου», προϋπολογισμού 258.878,00€ (με το Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση του Υποέργου [4] της πράξης [335693] με τίτλο: ‘‘Πολυλειτουργικό Κέντρο-Θέατρο του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού/Φάση 2’’.

  Θέμα: 25. Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους στο Δημαρχείο και στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» , πριν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ.

  Θέμα: 26. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του υποέργου2 : προμήθεια εξοπλισμού για την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους της πράξης με τίτλο : ανέγερση διώροφης μονάδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους.

  Θέμα: 27. Λειτουργία νέου Παιδικού Σταθμού επί της οδού Κοσμά Αιτωλού 19 στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ..

  Θέμα: 28. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ.

  You must be logged in to post a comment Login