Socialize

Socialize

Socials

Reunion 165x265

Στη δημοσιότητα από χθες το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

10-03-2015

ert-eurovision

Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ δημοσιοποιήθηκε χθες και θα βρίσκεται στη διαδικασία της «δημόσιας διαβούλευσης» μέχρι και την Πέμπτη.

Με τα Άρθρα 1 και 2 επανέρχεται ο τίτλος «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)».

Το Άρθρο 3 προβλέπει ότι η ΕΡΤ ΑΕ είναι «δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το κράτος» και «έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια».

Το Άρθρο 4 προβλέπει ότι η ΕΡΤ «μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Το Άρθρο 5 αναφέρεται στο «Σκοπό – Αποστολή» της ΕΡΤ, ότι «αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας» … «δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού» αλλά «και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης». Ότι «είναι ανεξάρτητη από το κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα». Ότι «μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή». Επίσης ότι «είναι πάροχος περιεχομένου», αλλά «και πάροχος δικτύου» και για το σκοπό αυτό της «εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα συχνότητες».

Το Άρθρο 6 αναφέρεται στις Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου.

Το Άρθρο 8 προβλέπει «ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με μια υπουργική απόφαση, ενώ δεν εξαιρεί ρητά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η αρμοδιότητα της απαλλαγής ή της αναπροσαρμογής για αυτές τις ομάδες δίνεται στους υπουργούς Οικονομικών και Επικρατείας, οι οποίοι καθορίζουν τα σχετικά κριτήρια με ΚΥΑ.

Το Άρθρο 9 προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ απαρτίζεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Επικρατείας και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Άρθρο 10 προβλέπει ότι η ΕΡΤ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, στο οποίο ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τρία μέλη «ειδικών γνώσεων και πείρας» διορίζονται από τον αρμόδιο υπουργό και δύο μέλη – εκπρόσωποι των εργαζόμενων της ΕΡΤ εκλέγονται «με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία».

Το Άρθρο 11 αναφέρεται στις αυξημένες αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Άρθρο 12 προβλέπει ότι ο «έλεγχος» της ΕΡΤ ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ενώ το Άρθρο 13 προβλέπει ότι το ΔΣ της ΕΡΤ συγκροτεί «Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου του προγράμματος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της Επικράτειας», στα οποία «συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές, θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες».

Το Άρθρο 14 προβλέπει ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας, ο Κανονισμός Προσωπικού και οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κλπ καταρτίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνονται από το ΔΣ.

Το Άρθρο 15 προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου αλλά και ορισμένου χρόνου μετά από προκήρυξης. Οι εργασιακοί όροι καθορίζονται με επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας «σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών». Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με έμμισθη εντολή αλλά και η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η ανάθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει «συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών».

Το Άρθρο 16 προβλέπει ότι «οι κάθε είδους Συμβάσεις Εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιούνη 2013 απασχολείτο στην ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του Άρθρου 1 του παρόντος νόμου». Ακόμα, παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις των εργαζομένων με τη ΝΕΡΙΤ ΑΕ, εκτός από το προσωπικό ειδικών θέσεων, τους ειδικούς συμβούλους, όσους εγγράφως δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της Σύμβασης Εργασίας τους και όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Την οργάνωση της νέας ΕΡΤ θα κάνει το πρώτο ΔΣ της εταιρείας, στο οποίο ο αρμόδιος υπουργός θα διορίσει Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και δύο μέλη, ενώ θα συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.

Τέλος, προβλέπεται ότι η ΕΡΤ ΑΕ και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν στις 11.6.2013, «εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς εκκαθάρισης» που «πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα» από την ισχύ του νόμου, ενώ «συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της εκκαθάρισης», που θα αποτελείται από ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών και τρεις ορκωτούς λογιστές.

You must be logged in to post a comment Login