Τελευταία

  Τα μέλη της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου».

  10-11-2014

  dhmotiko_symvoulio_aithousa_1_e

  Στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτέμβρη του 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου».

  Η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κορδελιού Ευόσµου», με βάση το νόμο, διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους και αποτελούμενο από:

  – Έξι δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από την πλειοψηφία του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

  – Δύο δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται από τη μειοψηφία του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

  – ∆ύο ∆ιευθυντές σχολείων εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

  – Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Ευόσµου.

  – Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Κορδελιού.

  – Τρεις κατοίκους ή δηµότες µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

  Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται εκ του νόμου στο μισό της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του  ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου » ως εξής :

  Από την πλειοψηφία: Καραπουλουτίδου Αντωνία , Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος , Γαρούφας Αθανάσιος , Σαπρανίδης Αβραάµ , Γαβριηλίδης Ιωάννης , Καµαρινός Ιωάννης.

  Από την µειοψηφία: Σαββίδου Αβρόρα , Αραµπατζής ∆ηµήτριος .

  ∆ύο ∆ιευθυντές , εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης : Παπαδόπουλο Στέργιο (6 ο ∆.Σ Ελευθερίου -Κορδελιού ) , Παχατουρίδου Αναστασία (2 ο ∆.Σ Ευόσµου ).

  Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Ευόσµου: Ζαννίκου Αγγελική.

  Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων και κηδεµόνων Ελευθερίου – Κορδελιού : Κοκονάς Αθανάσιος.

  Τρεις κάτοικοι ή δηµότες µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης : Βραχνίδου Ευγενία , Κελεσίδης Νικόλαος , Στυλιανού Μαρία.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ την κ. Καραπουλουτίδου Αντωνία, και αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ τον κ. Γαρούφα Αθανάσιο.

   

  You must be logged in to post a comment Login