Τελευταία

  Οι εκπρόσωποι του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στο «Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης»

  09-11-2014

  dhmotiko-symboylio-aithousa-4e

  Στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτέμβρη του 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στο «Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης».

  Ο «Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης», με βάση τον Δημοτικό Κώδικα, διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη. Κατά τις διατάξεις της παρ . 1 του άρθρου 21 του Ν. 4147/2013 «Τα αποτελέσµατα απογραφής πληθυσμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της νέας δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου . ….. Οι εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών διεξάγονται µε βάση τα αποτελέσµατα της εν λόγω απογραφής ».

  Ο κάθε δήµος – µέλος του Συνδέσµου εκλέγει τους αντιπροσώπους του , σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ . 2 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 περί « Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων », σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσµού -κατοικιών έτους 2011, που αφορούν στον De Facto Πληθυσµό της χώρας (ΦΕΚ 630/ Β ́/20.03.13) δηλαδή :

  1) Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης , µε πληθυσµό 52.013 κατοίκους , επειδή είναι ο µικρότερος πληθυσµιακά δήµος – µέλος του Συνδέσµου , αποτελεί το εκλογικό µέτρο και εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπό του . 2) Ο ∆ήµος Κορδελιού – Ευόσµου , µε πληθυσµό 100.933 κατοίκους , εκλέγει δυο (2) εκπροσώπους του (100.933/52.013=1,94). 3) Ο ∆ήµος Παύλου – Μελά , µε πληθυσµό 98.861 κατοίκους , εκλέγει δυο (2) εκπροσώπους του (98.861/52.013=1,90). 4) Ο ∆ήµος Νεάπολης – Συκεών , µε πληθυσµό 83.610 κατοίκους , εκλέγει δυο (2) εκπροσώπους του (83.610/52.013=1,61). 5) Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης , µε πληθυσµό 324.766 κατοίκους , εκλέγει έξι (6) εκπροσώπους του (324.766/52.013=6,24).

  Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου θα απαρτίζεται από δεκατρείς (13) συµβούλους – εκπροσώπους των δήµων – µελών και θα έχει απαρτία εφόσον παρίστανται τα περισσότερα από τα µέλη του.

  Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου του Συνδέσµου , ως Πρόεδρο και δυο (2) µέλη , από τα οποία το ένα εκλέγεται Αντιπρόεδρος .

  Η εκλογή των αντιπροσώπων των δήµων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου γίνεται µέσα σε έναν (1) µήνα από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών (1-10-2014) από το ∆ηµοτικό

  Συµβούλιο του κάθε δήµου , µε φανερή ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 και της παρ . 6 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006.

  Οι αντιπρόσωποι των δήµων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου (2014-2019) και η θητεία τους λήγει πάντα µε την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου .

  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ . 6 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης θα πρέπει να εκλέξει έναν (1) εκπρόσωπό του από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου , ο οποίος προτείνεται από τη µειοψηφία , όπως ακριβώς γίνεται µε την εκλογή του Προεδρείου , της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας . Οι λοιποί ∆ήµοι θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους , χωρίς την ανωτέρω δέσµευση .

  Αν κάποιος δήµος δεν ορίσει αντιπροσώπους στο διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου , ώσπου να γίνει η εκλογή , µετέχουν οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού , κατά τη σειρά της εκλογής τους .

  Το συµβούλιο του Συνδέσµου συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσµου ( Κοιµητήρια – Εύοσµος ) µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων , έπειτα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του δήµου της έδρας του Συνδέσµου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους , δηλαδή του δήµου Κορδελιού – Ευόσµου , ο οποίος και προεδρεύει .

  Στη συνεδρίαση αυτή το συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη ψηφοφορία των παρόντων κατά σειρά : α) Τον Πρόεδρο , για διετή θητεία , β) τον αντιπρόεδρο , για διετή θητεία , γ) ένα (1) τακτικό µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής , για διετή θητεία και δ) ένα (1) αναπληρωµατικό µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής , για διετή θητεία .

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήμου Κορδελιού Ευόσμου εξέλεξε ως τακτικά μέλη τους δηµοτικούς συµβούλους κ. Κεχαγιά Ανέστη και κ. Γαβριηλίδη Ιωάννη µε αναπληρωµατικό µέλος την κυρία ∆αλαµπίρα –Πάικα Αννέτα ως αντιπροσώπους του ∆ήµου Κορδελιού -Ευόσµου στο Σύνδεσµο ∆ήµων ∆υτικής Θεσσαλονίκης µετά από ψηφοφορία όπου έλαβαν 40 ψήφους υπέρ , 2 κατά   και   2 παρών .

  Μειοψήφησαν οι ∆.Σ κ.κ. Ναθαναηλίδης , Στεφανίδης. ∆ήλωσαν παρών οι ∆.Σ κ.κ Βασιλειάδης , Μπαλτάς .

  You must be logged in to post a comment Login