Τελευταία

  “Ἀφ᾿ ὑψηλὰ ὅμως ἔπεσε, καὶ ἀπέθανεν ἐλεύθερος”

  03-11-2014

  kalvos-andreas

  Ἀνδρέας Κάλβος – Ὠδαί

  ΛΥΡΙΚΑ

  ᾨδὴ Τετάρτη. Εἰς Σάμον

  στροφὴ πρώτη.

  Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι
  βαρὺ τοῦ φόβου αἰσθάνονται,
  ζυγὸν δουλείας, ἂς ἔχωσι·
  θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην
  ἡ ἐλευθερία. 5

  β´.

  Αὐτὴ (καὶ ὁ μῦθος κρύπτει
  νοῦν ἀληθείας) ἐπτέρωσε
  τὸν Ἴκαρον· καὶ ἂν ἔπεσεν
  ὁ πτερωθεὶς κ᾿ ἐπνίγη
  θαλασσωμένος· 10

  γ´.

  Ἀφ᾿ ὑψηλὰ ὅμως ἔπεσε,
  καὶ ἀπέθανεν ἐλεύθερος. –
  Ἂν γένῃς σφάγιον ἄτιμον
  ἑνὸς τυράννου, νόμιζε
  φρικτὸν τὸν τάφον. 15

  δ´.

  Μοῦσα τὸ Ἰκάριον πέλαγος
  ἔχεις γνωστόν. Νὰ ἡ Πάτμος,
  νὰ αἱ Κορασσίαι, κ᾿ ἡ Κάλυμνα
  ποὺ τρέφει τὰς μελίσσας
  μὲ᾿ ἀθέριστα ἄνθη. 20

  ε´.

  Νὰ τῆς ἀλόης ἡ νῆσος,
  καὶ ἡ Κῶς εὐτυχεστάτη,
  ἥ τις τοῦ κόσμου ἐχάρισε
  τὸν Ἀπελλῆν καὶ ἀθάνατον
  τὸν Ἱπποκράτην. 25

  ς´.

  Ἰδοὺ καὶ ὁ μέγας τρόμος
  τῆς Ἀσίας γῆς, ἡ Σάμος·
  πλέξε δι᾿ αὐτὴν τὸν στέφανον
  ὑμνητικὸν καὶ αἰώνιον
  λυρικὴ κόρη. 30

  ζ´.

  Αὐτοῦ, ἐνθυμᾶσαι, ἐγέμιζες
  τοῦ τέιου Ἀνακρέοντος
  χαρμόσυνον κρατῆρα,
  κ᾿ ἔστρωνες διὰ τὸν γέροντα
  δροσόεντα ρόδα. 35

  η´.

  Αὐτοῦ, τοῦ Ὁμήρου ἐδίδασκες
  τὰ δάκτυλα ῾νὰ τρέχουσι
  μὲ᾿ τὴν ᾠδὴν συμφώνως,
  ὅταν τὰ ἔργα ἱστόρει
  θεῶν καὶ ἡρῴων. 40

  θ´.

  Αὐτοῦ, τὰ χρυσὰ ἔπη
  ἐμψύχωνες ἐκείνου,
  δι᾿ οὗ τὰ νέφη ἐσχίσθησαν
  καὶ τῶν ἄστρων ἐφάνηκεν
  ἡ ἁρμονία. 45

  ι´.

  Ὦ κατοικία Ζεφύρων,
  ὅταν ἀλλοῦ τοῦ ἡλίου
  καίουν τὰ βουνὰ ἡ ἀκτῖνες,
  ἢ τὸν χειμῶνα ἡ νύκτα
  κόπτῃ τὰς βρύσεις· 50

  ια´.

  Ἐσὺ ἀνθηρὸν τὸ στῆθος σου,
  φαιδρὸν τὸν οὐρανὸν
  ἔχεις, καὶ ἀπὸ τὰ δένδρα σου
  πολλὴ πάντοτε κρέμεται
  καρποφορία. 55

  ιβ´.

  Καθὼς προτοῦ νυκτώσῃ,
  μέσα εἰς τὸν κυανόχροον
  αἰθέρα, μόνος φαίνεται
  λάμπων γλυκὺς ὁ ἀστέρας
  τῆς Ἀφροδίτης. 60

  ιγ´.

  Καθὼς μυρτιὰ ὑπερήφανος
  ἀπ᾿ ἄνθη φορτωμένη
  καὶ ἀπὸ δροσιὰν ἀστράπτει,
  ὅταν ἡ αὐγὴ χρυσόζωνος
  τὴν χαιρετάῃ· 65

  ιδ´.

  Οὕτω τὸ κῦμα Ἰκάριον
  κτυποῦσα ἡ βάρκα, βλέπει
  σὲ εἷς τὰ νησία ἀνάμεσα
  λαμπρὰν καὶ ὑψηλοτάτην,
  καὶ ἀγαλλιάζει. 70

  ιε´.

  Τί ἐγίνηκαν ἡ ἡμέραι,
  ὅτε εἰς τὰς κορυφὰς
  τοῦ Κερκετέως δενδρόεντος
  ἐχόρευον ἡ τέχναι
  στεφανωμέναι. 75

  ις´.

  Ἔρχονται, ὦ μακαρία
  νῆσος, ἔρχονται πάλιν·
  τὸ προμηνύουσι τ᾿ ἄντρα σου
  φλογώδη, ἐξ ὧν μυρίαι
  μάχαιραι ἐκβαίνουν. 80

  ιζ´.

  Ὡς ἡ σφῆκες μαζόνονται
  ἐπὶ τὰ ὀλίγα λείψανα
  σπαραγμένης ἐλάφου,
  ἢ ταύρου ὁποὺ ἐκατάντησε
  δεῖπνον λεαίνης, 85

  ιη´.

  Ἀλλ᾿ ἂν βροντήσῃ ἐξαίφνης,
  πετάουν εὐθὺς καὶ ἀφίνουσι
  τὴν ποθητὴν τροφήν,
  ὑπὸ τὰ δένδρα φεύγουσαι
  καὶ ὑπὸ τοὺς βράχους· 90

  ιθ´.

  Οὕτως, εἰς τὰ παράλια
  ἀσιατικά, τὰ πλήθη
  ἀγαρηνὰ ἀναρίθμητα
  βλέπω ῾νὰ ἐπισωρεύονται,
  ὅμως ματαίως. 95

  κ´.

  Σάλπιγγα μεγαλόφθογγος
  «οἱ Σάμιοι», κράζει, «οἱ Σάμιοι»
  καὶ ἰδοὺ τὰ πόδια τρέμουσι
  μυρίων ἀνδρῶν καὶ ἀλόγων
  θορυβουμένων. 100

  κα´.

  «Οἱ Σάμιοι»· – καὶ ἐσκορπίσθησαν
  τῶν ἀπίστων αἱ φάλαγγες. –
  Ἄ, τί, ὦ δειλοί, δὲν μένετε
  ῾νὰ ἰδῆτε, ἂν τὸ σπαθί μας
  κοπτερὸν ἦναι; 105

  κβ´.

  Ἔρχονται, πάλιν ἔρχονται
  χαρᾶς ἡμέραι, ὦ Σάμος·
  τὸ προμηνύουν οἱ θρίαμβοι
  πολλοὶ καὶ θαυμαστοί,
  ποὺ σὲ δοξάζουν. 110

  κγ´.

  Νῆσος λαμπρὰ εὐδαιμόνει·
  ὅτε ἡ δουλεία σὲ ἀμαύρονε,
  σ᾿ εἶδον· ἄμποτε νἄλθω
  ῾νὰ φιλήσω τὸ ἐλεύθερον
  ἱερόν σου χῶμα. 115

  κδ´.

  Ἐὰν φιλοτιμούμεθα
  ῾νὰ τὴν ῾ξαναποκτήσωμεν
  μ᾿ ἵδρωτα καὶ μὲ᾿ αἷμα,
  καλὸν εἶναι τὸ καύχημα
  τῆς ἀρχαίας δόξης. 120

  You must be logged in to post a comment Login